546-0993/01 – Alternativní metody odstraňování a získávání kovů (AMOK)

Garantující katedraKatedra environmentálního inženýrstvíKredity10
Garant předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PER34 doc. Mgr. Eva Pertile, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je vést studenty k pochopení biochemických a biologických základů biotechnologických procesů a prohloubit tak připravenost posluchačů pro řešení problémů kontaminace v rámci jednotlivých složek životního prostředí vybranými alternativními metodami odstraňování kontaminantů. ZNALOSTI PROKÁZANÉ PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU: Získání základních poznatků o alternativních metodách odstraňování kontaminantů z životního prostředí a jejich zpětné získávání. DOVEDNOSTI PROKÁZANÉ PO UKONČENÍ PŘEDMĚTU: Získání kompetence pracovat ve firmách zabývajících se sanačními metodami, úpravou nerostných surovin. Budou schopni plánovat a vhodně aplikovat alternativní metody v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na nové alternativní technologie, které nabízejí výhodné způsoby odstraňování a zpětné získávání rizikových látek z životního prostředí. Biosorpce a bioremediace získávají stále na významu jako alternativní technologie odstraňování kontaminantů (těžké kovy, problémové organické sloučeniny) z životního prostředí. Nabízí tak efektivní, nedestruktivní a levný způsob odstraňování kontaminantů. Důraz je kladen nejen na vysvětlení principů jednotlivých alternativních metod, ale především na možnosti jejich využití v praxi.

Povinná literatura:

SOUDEK P. a kol. Fytoremediace a možnosti její aplikace. Ústav experimentální botaniky (Akademie věd ČR). 2017. ISBN 978-80-270-2248-9. HORÁKOVÁ, D. Bioremediace. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2000. ISBN 80-7080-416-5. VOLESKY, B. Sorption and Biosorption. BV-Sorbex, Inc. St. Lambert (Montreal), Quebec, Canada. 2003. ISBN 0-9732983-0-8. PERTILE, E. Using Low Cost Materials for Removal of Cr(VI) from Aqueous Environment. První. Košice: Technická univerzita v Košice, 2014. ISBN 978-80-553-1844-8.

Doporučená literatura:

NOVOTNÝ Č. Biodegradace a biotechnologie. Vyd. 1., Ostrava: OU, 2005. ISBN: 80-7368-096-3. KADUKOVÁ, J., E. VIRČÍKOVÁ. Minerálne biotechnológie III: Biosorpcia kovov z roztokov, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2003, 91 s, ISBN 80-248-0244-9. SUROVKA, D., E. PERTILE. Sorption of Iron, Manganese, and Copper from Aqueous Solution Using Orange Peel: Optimization, Isothermic, Kinetic, and Thermodynamic Studies. Polish Journal of Environmental Studies. 2017, 26(2), 795-800. DOI: 10.15244/pjoes/60499. ISSN 1230-1485. MOHAN, D., K.P. SINGH: Granular activated carbon, in LEHR, J.; J. KEELEY; J. LEHR (Eds.), Water Encyclopedia: Domestic, Municipal, and Industrial Water Supply and Waste Disposal, Wiley/Interscience, New York, 2005, p. 923, ISBN 0-471-73687-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

pravidelný kontakt s vyučujícím na individuálních konzultacích, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

pravidelný kontakt s vyučujícím na individuálních konzultacích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky alternativních metod odstraňování a získávání kontaminantů ŽP. Surovinová základna biotechnologických procesů. Základní bioremediační techniky. Výhody a nevýhody. Odstraňování a zpětné získávání rizikových kovů. Biodegradace organických polutantů za aerobních a anaerobních podmínek: jejich principy, možnosti a omezení. Fytoremediační techniky. Možnosti využití pro odstranění kontaminace způsobené rizikovými kovy. Perspektivy fytoremediace při odstraňování organických polutantů a xenobiotik z ŽP. Plánování a aplikace fytoremediace. Biosorpce/desorpce; Modelování procesu biosorpce; Faktory ovlivňující biosorpční proces; Plánování a aplikace biosorpce. Perspektivy (bio)sorpce a desorpce. Biosorbenty (odpadní rostlinné materiály atd.) a sorbenty, způsoby modifikace sorbentů Odstranění biologicky špatně rozložitelných kontaminantů v pevných vzorcích. Rizikové kovy; Strategické kovy; Vzácné kovy; Radionuklidy; Možnosti jejich odstranění a zpětného získání. Látky obsažené ve vodě a možnosti jejich odstraňování pomocí alternativních metod. Látky obsažené v půdě a možnosti jejich odstraňování pomocí alternativních metod

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0724D290001) Úpravnictví K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.