547-0019/01 – Aeration (ventilation) climatization and heating ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Mária Jarolimová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova: -Fyziologické a hygienické základy. Metody posuzování a měření tepelného stavu prostředí. -Čistota ovzduší. Škodliviny ve vnitřním ovzduší. -Hmotnostní bilance škodlivin ve větraném prostoru. Větrání při současném výskytu několika škodlivin. Tepelná bilance větraného prostoru. -Větrání s přirozeným oběhem vzduchu. Infiltrace. Aerace. Tlakový spád vyvozený účinkem rozdílu teplot a vlivem větru. Šachtové větrání. -Větrání s nuceným oběhem vzduchu. Větrání celkové a místní. Odsávací zařízení. Větrací zařízení celková a jednotková. -Ventilátory. Všeobecné pojmy. Základní vztahy. Dělení, konstrukce, charakteristiky a regulace. Zásady pro volbu ventilátorů. -Vzduchovody. Části vzduchovodů a jejich konstrukce. -Základní hlediska pro volbu vytápěcích zařízení. Vlastnosti vytápěcích zařízení. Spotřeba paliv při vytápění. -Výpočet tepelných ztrát budov (ČSN 06 0210). -Rozdělení vytápěcích systémů. Lokální vytápění. Topidla na tuhá, kapalná a plynná paliva. -Ústřední vytápění. Výhody a nevýhody ústředního vytápění, rozdělení ústředního vytápění. ---Potrubní sítě ústředního vytápění a základní vztahy pro výpočet potrubních sítí. -Centrální zásobování teplem. Regulace dodávky tepla. -Klimatizace. Klimatizační zařízení a jejich rozdělení. Zásady pro navrhování klimatizace. -Vlhký vzduch. Znázornění úprav v „i-x“ diagramu. Letní a zimní úprava vzduchu. Chladící zařízení. Zpětné získávání tepla. Osnova cvičení: -Základní vlastnosti tekutin – početní příklady. -Stanovení komplexního účinku teploty vzduchu a účinné teploty okolních ploch. (Program č. 1). -Stanovení škodlivin ve vnitřním prostředí. Praktická ukázka přístrojové techniky pro měření koncentrace plynných škodlivin a pro stanovení prašnosti. -Výpočet přirozeného větrání. Praktické výpočty výměny vzduchu aerací u průmyslových objektů i občanských budov. -Základní proudění vzduchu ve větraném prostoru. Proudy přiváděného vzduchu. Určení hlavních parametrů. -Praktické měření – Charakteristika ventilátorů. (Program č. 2) – 1. skupina. -Praktické měření – Charakteristika ventilátorů. (Program č. 2) – 2. skupina. -Grafické řešení paralelní a sériové spolupráce ventilátorů. -Praktické měření – Rychlostní profil v potrubí. (Program č. 3) – 1. skupina. -Praktické měření – Rychlostní profil v potrubí. (Program č. 3) – 2. skupina. -Výpočet tepelných ztrát budov. (Program č. 4). -Vlhký vzduch. Fyzikální základy. Základní úpravy vzduchu. Praktické průběhy úprav vzduchu v klimatizaci. -Odevzdávání a kontrola programů. Opakování probrané látky, případná konzultace. -Ověření znalostí formou testu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner