547-0039/01 – mining risks and rescue operations ()

Gurantor departmentzrušenoCredits7
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předášek: -Rizika hornické činnosti a jejich ovládání -Nebezpečí plynů v důlním ovzduší, charakteristické příčiny vzniku nebezpečných stavů a jejich zvládání, ovládání výstupu metanu, důlní degazace pro poruby, dlouhá díla, degazační střediska, aerodynamika závalových prostorů -Prognóza plynodajnosti svislých a horizontálních děl a porubů, metanové vrstvy -Nebezpečí uhelného a horninového prachu, výbuchy uhelného prachu, mechanismus výbuchů, technická opatření k likvidaci prašnosti, zavlažování uhelných slojí a okolních hornin, opatření proti vzniku výbuchů a přenosu výbuchů -Ochrana před hlukem a vibracemi -Riziko nevhodného osvětlení důlních pracovišť -Plynodynamické jevy – otřesy, průtrže hornin a plynů, podmínky vzniku, prognóza, aktivní prostředky k předcházení vzniku -Důlní požáry endogenní a exogenní, jejich zjišťování a zdolávání -Ohrožení průvaly vod a bahnin, podmínky vzniku, technická opatření na předcházení průvalu -Požáry v podzemí, teorie samovznícení, ochrana proti ohni a záparu v podzemí -Zdolávání důlních požárů – taktika, inertizace -Stavba hrází, typy hrází a jejich vybavení -Taktika záchranářské akce při různých typech nehod v podzemí, sebezáchranné přístroje, technické vybavení záchranářů, využití výpočetní techniky v oblasti větrání a báňského záchranářství -Nejnovější poznatky z oboru, ekonomické důsledky mimořádných událostí a havarijních situací na nebezpečnost provozu dolu, vybrané partie, nejnovější informace z konferencí, seminářů, výsledky výzkumných prací u nás a v cizině v oblasti větrání a záchranářství Osnova cvičení: 1.Základní činitele ovlivňující úroveň bezpečnosti a hygieny práce. 2.Návrh větrních a bezpečnostních zařízení na důlních mapách. 3.Degazace porubu. Vypracování programu degazace porubu pro individuální podmínky (dle důlní mapy). 4.Riziko prašnosti jako zdravotní škodliviny. Ochrana proti škodlivým účinkům prachu. 5.Riziko hluku a vibrací. Zdroje hluku. Účinky hluku na lidský organismus. Opatření proti škodlivým účinkům hluku. 6.Protizáparová prevence. Preventivní inertizace závalových prostor plynným dusíkem. 7.Způsoby likvidace důlních požárů. 8.Teplotní dosah požárních zplodin, zvrat větrního proudu. 9.Výbušnost požárních plynů, metody výpočtu výbušnosti. Zadání a řešení semestrálního programu. 10.Hašení důlních požárů paroplynovými generátory, ekonomické zhodnocení. 11.Zavlažování, měření vlhkosti. 12.Typy sebezáchranných přístrojů a jejich funkce. Praktické cvičení se záchrannými přístroji. 13.Zásady poskytování první pomoci postiženým, potřebné pomůcky a vybavení. 14.Opakování probrané problematiky, případná konzultace k problémovým tématům. Udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner