547-0042/03 – ventilation of mines and quarries ()

Gurantor departmentzrušenoCredits7
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Pavel Prokop, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: -Způsoby a systémy větrání dolů, vedení, dělení a rozvádění větrů ve větrnní oblasti, SVO, na prac. systémy a schémata větrání porubů, hlavní větrání: zařízení pro hlavní větrání, ventilátorové stanice, zařízení pro zavádění a regulaci důl. větrů, aktivní a pasivní regulace, větrní ztráty, přisávání větrů, koef. využití -Ekonomická náročnost větrání, energetická náročnost hlavního větrání, ekonomika separátního větrání, význam a úloha větrání v současném hornictví, výklad základních pojmů, systémy a způsoby větrání dolů, škodliviny v důlních ovzduších a jejich zjišťování, složení důlních větrů podle požadavků hygienických norem a bezpečnostních předpisů -Laminární a turbulentní proudění vzdušin, difuze a její monitorování, určování aerodynamických odporů, přirozený vztlak a umělé větrání -Větrní rozvaha dolu jako komplex údajů o větrních, plynových a mikroklimatických poměrech, části větrní rozvahy, mapová dokumentace, parametry větrání Q, p, R, A, aj. – jejich stanovení a hodnocení, separátní větrání, mikroklima, plynové poměry, kritiky sítě, návrhy na zlepšení celkového stavu větrání -Hlavní větrání dolů: systémy větrání větrní oblasti, systémy a schémata větrání SVO, systémy a schémata větrání porubů (U, Y1, Y2, H, Z, W, ZZ) – výhody a nevýhody, větrání ostatních důlních děl, aplikace systémů a schémat větrání SVO a porubů při současném působení nepříznivých vlivů (prašnost, teplota, metan, zápary, otřesy, aj. -Hlavní důlní ventilátory: uspořádání ventilátorových stanic, charakteristiky ventilátorů, větrní kanály, ztráty přisáváním, regulace ventilátorů, spolupráce ventilátorů, spolupráce hlavního a pomocného ventilátoru, praktická aplikace, příklady a řešení konkrétních situací -Separátní větrání: postup při návrhu a projektu sep. větrání, propočet netěsných lutnových tahů, ventilátory separátního větrání, charakteristiky lutnových ventilátorů, lutny, druhy luten, lutnové tahy, těsnost lutnových tahů, praktická aplikace, příklady řešení sep. větrání sacího, foukacího, kombinovaného, modifikace kombinovaného sep. větrání -Optimalizace hlavního větrání, optimalizace separátního větrání, energetické náročnost hlavního a separátního větrání, snižování energetické náročnosti, praktická aplikace -Automatizace ve větrání: snímání potřebných parametrů, přenos informací, zpracování měřených veličin, využívání získaných údajů k řízení větrání, praktická aplikace -Základní složky ovzduší lomů, vodní pára, škodliviny, nejvyšší přípustná koncentrace, prach v ovzduší lomů, fyziologická působení, měření, radioaktivní záření, zdroje škodlivin v dolech, základní zákony změn ovzduší v lomech, termodynamické procesy v ovzduší lomů -Meteorologické podmínky a aerodynamika lomu, metodika měření meteorologických veličin – směr a rychlosti větru, teploty ovzduší, vlhkosti, barometrických tlaků -Přirozené větrání lomů – konvektivní, inversní, přímoproudé, recirkulační a kombinovaná schémata výměny ovzduší v lomech -Umělé větrání lomů – větrními volnými proudy izometrickými a neizometrickými, lutnami, větrními komíny -Inovace látky, novinky z konkurencí a seminářů a z vědecko – výzkumné činnosti fakulty Osnova cvičení: -Indikace a měření základních složek ovzduší dolů a lomů, stanovení relativní vlhkosti ovzduší, nejvyšší přípustné koncentrace příměsí dolového a lomového ovzduší. -Měření prašnosti na dolech a lomech . -Metodika měření směru a rychlosti větru na povrchu, měření rychlosti proudění vzdušin v dole. -Měření teploty ovzduší dolů a lomů, stanovení vlhké a suché teploty, měření kulovým teploměrem. -Konstrukce základních schémat přirozeného větrání lomů. -Mikroklimatické podmínky důlních pracovišť, Mollierův diagram, zjišťování a vyhodnocování mikroklimatických parametrů. -Výpočet teplotních změn důlních větrů. -Výpočet větrní sítě klasicky a na číslicových počítačích. -Stanovení plynonosnosti slojí a plynodajnosti důlních děl. -Měření barometrických tlaků deprese. -Výpočty přirozeného talkového spádu a teplotní deprese při požáru. -Výpočet výbušnosti plynných směsí. -Výpočty separátního a hlavního větrání a jejich optimalizace. -Inovace výuky rozšíření o nejnovější poznatky.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner