547-0044/02 – mine air conditioning ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Dalibor Míček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu. Význam klimatizace s postupem dolů do velkých hloubek. Vymezení základních pojmů 2.Riziko nevhodného mikroklimatu: Působení mikroklimatu na člověka. Způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. Přípustné hranice mikroklimatických podmínek u nás, ve světě 3.Tepelné a teplotní bilance dolu. Zdroje oteplování ochlazování větrů. Stupeň klimatické obtížnosti 4.Výzkum teplotních polí: Měření původních teplot hornin. Výsledky VV činnosti oddělení IBI, spolupráce s ÚG AV ČR 5.Metodiky výpočtu teplotních změn větrů: Teplotní změny ve svislých dílech (vtažných jámách). Teplotní změny v důlních dílech s průchodním větrním proudem. Teplotní změny v separátních větraných dílech. Metodika výpočtu VVUÚ, ÚG AV ČR, HGF VŠB - TU Ostrava 6.Kondiciování důlního ovzduší: Přirozené způsoby zlepšování důlního mikroklimatu (Intenzifikace větrání, omezování zdrojů tepla a vlhkosti, sestupné vedení větrů aj.) 7.Strojní chlazení důlních větrů: Přehled techniky chlazení. Možné principy a způsoby chlazení. Aplikace v dolech 8.Chladicí zařízení s parním oběhem: Části chladicích zařízení. Chlad, kompresory, výparník, kondenzátory, chladiče větrů. Ventilátory, čerpadla, potrubí, armatury chladicí zařízení 9.Chladicí zařízení pro doly: Systémy chlazení, schémata chlazení. Mobilní chladicí zařízení, stacionární chladicí zařízení. 10.Typy chladicích zařízení v našich dolech. Požadavky na chladiva 11.Základy projektování klimatizace v důlních podmínkách. Stanovení potřebných chladicích výkonů. Stanovení potřebného rozsahu klimatizace. Hodnocení chladicích zařízení 12.Bezpečnostní předpisy, výnosy k problematice klimatizace v dolech 13.Snižování energetických nároků na klimatizaci. Moderní progresivní technika při řešení důlní klimatizace 14.Novinky z oboru klimatizace, poznatky z konferencí, seminářů tématicky zaměřených na problematiku důlní klimatizace

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner