547-0047/02 – occupational safety and hygiene ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorDr.Ing. Vladimír Dragon
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnovy předmětu: 1.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti a hygieny práce Bezpečnost a hygiena práce - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy,legislativní prameny. 3.Povinnosti v oblasti bezpečnosti a hygieny práce : - zaměstnavatele, - vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele, - zaměstnanců. 5.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti a hygieny práce . 6.Zákon č. 86/92 Sb. Zákon o péči a zdraví lidu ve znění pozdějších změn a doplňky - okruhy vztahující se k bezpečnosti a hygieně práce. 7.Hygiena práce, charakteristika oboru. 8.Hygienické předpisy, hygienické limity. 9.Hygienická služba a dozor, členění. 10.Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocích z povolání. 11.Profesionální onemocnění, nemoci z povolání. 12.Zproštění zaměstnavatele za škodu. Úplné, částečné. 13.Pracovní prostředí, stroje a zařízení, pracovní místo, riziková pracoviště, ochranné pracovní pomůcky,osobní ochranné pracovní pomůcky. 14.Výchova k bezpečné práci v současné době průmyslové transformace. Osnova cvičení 1.Zákon č. 86/92 Sb., Zákon o péči a zdraví lidu. Úvod do problematiky bezpečnosti a hygieny práce – vymezení základních pojmů a základní terminologie. Vstupní instruktáž. 2.Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Ochrana zdraví při práci, kategorizace prací. Státní správa v ochraně veřejného zdraví. 3.Bezpečnostní opatření a hygienická měření základních rizikových faktorů průmyslové činnosti. 4.Hluk – ochrana zdraví před nepříznivými účinky, nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Způsob měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí, ve stavbách a obytných budovách. 5.Vibrace - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, nejvyšší přípustné hodnoty , způsob měření a hodnocení vibrací v pracovním prostředí. 6.Elektromagnetické pole - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, způsob měření a hodnocen elektromagnetického pole. 7.Výbušnost plynů – ochrana zdraví před jedovatými a nedýchatelnými plyny. Způsob měření a hodnocení směsi výbušných plynů. 8.Mikroklima – ochrana zdraví před nepříznivými účinky. Způsoby regulace nepříznivého mikroklimatu, způsoby měření a hodnocení mikroklimatu. 9.Prašnost – ochrana zdraví před nepříznivými účinky, metody měření prašnosti , protiprašná opatření. 10.Ionizující záření - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, způsob měření a hodnocení. Dozimetrie. 11.Osvětlení - ochrana zdraví před nepříznivými účinky, měření umělého a denního osvětlení. Zdroje světla. 12.Pracovní prostředí, stroje a zařízení, pracovní místo, riziková pracoviště. – bezpečnostní a hygienické podmínky. 13.Hygienické limity. Prevence hygienických závad. Metody práce v preventivním lékařství. Zákon č. 126/94 Sb., Zákoník práce – legislativní řešení problematiky hygieny práce. 14.Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků. Úrazovost, příčiny vzniku pracovních úrazů. První pomoc.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management (10) Water technology and Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner