547-0257/01 – Fire and Explosion Hazard Analysis ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí úniku látek, vzniku požáru a výbuchu při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu - vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost) - vysvětlení postupu při analýze rizik technologických procesů a její využití 2. Přehled metod identifikace a hodnocení nebezpečí úniku látek, požáru a výbuchu ve světě i v ČR - současný stav v ČR - tradiční metody , např. Bezpečnostní audit, Co se stane když…, Metoda kont- rolních záznamů - nové metody, např. FTA, HAZOP, HAZAN, FMEA, Analýza příčin následků 3. Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich následků pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát - výpočetní metody vzniku hořlavého souboru (hořlavé či výbušné koncentrace) za různých podmínek procesu i při různých poruchách a odchylkách a výpočet zón zamoření - počítačové programy pro odhad následků havárií, princip programu ROZEX 2001 (jednorázový únik, kontinuální únik definovaný - pro toxické i hořlavé chemické látky, jev BLEVE, plošný požár, "jet fire" apod., program ALOHA, program Whazan, program Effect, metoda odhadu společenskéko rizika metodou TEC DOC 727 - řešení modelované havárie (ve výrobě i při přepravě) 4. Komlexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií - fyzikálních i chemických procesů (např. ohřev, sušení, rektifikace, hydrogenace, hydrochlorace, polymerace, nitrace, oxidace) - zdůraznění znalostí fyzikálně chemických vlastností a TBP chemických látek (především kapalin a plynů) - vliv různých faktorů na TBP a jejich přímá aplikovatelnost v praxi - zdůraznění charakteru procesu i pracovních podmínek - druhy odchylek a poruch

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner