547-0257/02 – Fire and Explosion Hazard Analysis ()

Gurantor departmentzrušenoCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam a zdůvodnění provádění analýzy nebezpečí úniku látek, vzniku požáru a výbuchu při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky - rozbor příčin úniku látek, vzniku požáru a výbuchu - vysvětlení základních pojmů (nebezpečí, riziko, závažná havárie, bezpečnost) - vysvětlení postupu při analýze rizik technologických procesů a její využití 2. Přehled metod identifikace a hodnocení nebezpečí úniku látek, požáru a výbuchu ve světě i v ČR - současný stav v ČR - tradiční metody , např. Bezpečnostní audit, Co se stane když…, Metoda kont- rolních záznamů - nové metody, např. FTA, HAZOP, HAZAN, FMEA, Analýza příčin následků 3. Odhad pravděpodobnosti vzniku havárie a závažnosti jejich následků pro člověka, životní prostředí i ekonomických ztrát - výpočetní metody vzniku hořlavého souboru (hořlavé či výbušné koncentrace) za různých podmínek procesu i při různých poruchách a odchylkách a výpočet zón zamoření - počítačové programy pro odhad následků havárií, princip programu ROZEX 2001 (jednorázový únik, kontinuální únik definovaný - pro toxické i hořlavé chemické látky, jev BLEVE, plošný požár, "jet fire" apod., program ALOHA, program Whazan, program Effect, metoda odhadu společenskéko rizika meto-dou TEC DOC 727 - řešení modelované havárie (ve výrobě i při přepravě) 4. Komlexní posuzování nebezpečí a souvisejícího rizika vybraných technologií - fyzikálních i chemických procesů (např. ohřev, sušení, rektifikace, hydrogenace, hydrochlorace, polymerace, nitrace, oxidace) - zdůraznění znalostí fyzikálně chemických vlastností a TBP chemických látek ( především kapali a plynů) - vliv různých faktorů na TBP a jejich přímá aplikovatelnost v praxi - zdůraznění charakteru procesu i pracovních podmínek - druhy odchylek a poruch

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner