547-0264/01 – Accident Prevention ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mimořádné události - havárie - dělení mimořádných událostí (přírodní, antropogenní) - příčiny průmyslových havárií (poruchy zařízení, odchylky od normálních pro- vozních podmínek, chyby člověka a organizační chyby) 2. Přehled a výklad proběhnuvších havárií - požáry - výbuchy - úniky a uvolnění toxických látek 3. Možnosti identifikování nebezpečných látek - skupiny nebezpečných látek a jejich definování - informace o nebezpečných vlastnostech, bezpečnostních opatřeních a jejich označování - např. CAS číslo, číslo EINECS (databáze nebezpečných látek, informace na internetu apod.) - klasifikace a číselné značení nebezpečných látek při přepravě (UN-kód, identi- fikační číslo nebezpečnosti) silniční (ADR), železniční (RID), letecké i vodní, využití informačních systémů (DIAMANT, HAZCHEM, TRINS) 4. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie - v Evropě (směrnice Rady EU 96/82/ EC tzv. SEVESO II. direktiva) - v ČR (zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí předpisy) - povinnosti provozovatelů (oznamovací povinnost, zpracování bezpečnostního programu, zpracování bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a vnější havarijní plán) - povinnosti orgánů státní zprávy (MŽP, MV, ČIŽP, okresní úřady) 5. Havarijní plán regionu - obsah a způsob zpracování okresního havarijního plánu (informační část, ope- rativní část) - postavení, složení a činnost okresní havarijní komise 6. Rozbor a aplikace základních preventivních opatření a požadavků havarijní připravenosti - aktivní a pasivní protipožární a protivýbuchová prevence - aplikace požadavků na základě provedené analýzy rizika při skladování, výrobě (vybrané technologické procesy) i při dopravě Laboratorní cvičení: Stanovení TBP nebezpečných chemických látek, max. počet studentů 8 , čtyři metody , týdny závisí na počtu studentů ve skupině

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner