547-0264/02 – Accident Prevention ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Mimořádné události - havárie - dělení mimořádných událostí (přírodní, antropogenní) - příčiny průmyslových havárií (poruchy zařízení, odchylky od normálních pro- vozních podmínek, chyby člověka a organizační chyby) 2. Přehled a výklad proběhnuvších havárií - požáry - výbuchy - úniky a uvolnění toxických látek 3. Možnosti identifikování nebezpečných látek - skupiny nebezpečných látek a jejich definování - informace o nebezpečných vlastnostech, bezpečnostních opatřeních a jejich označování - např. CAS číslo, číslo EINECS (databáze nebezpečných látek, informace na internetu apod.) - klasifikace a číselné značení nebezpečných látek při přepravě (UN-kód, identi- fikační číslo nebezpečnosti) silniční (ADR), železniční (RID), letecké i vodní, využití informačních systémů (DIAMANT, HAZCHEM, TRINS) 4. Legislativní zabezpečení systému prevence a připravenosti na závažné havárie - v Evropě (směrnice Rady EU 96/82/ EC tzv. SEVESO II. direktiva) - v ČR (zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí předpisy) - povinnosti provozovatelů (oznamovací povinnost, zpracování bezpečnostního programu, zpracování bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a vnější havarijní plán) - povinnosti orgánů státní zprávy (MŽP, MV, ČIŽP, okresní úřady) 5. Havarijní plán regionu - obsah a způsob zpracování okresního havarijního plánu (informační část, ope- rativní část) - postavení, složení a činnost okresní havarijní komise 6. Rozbor a aplikace základních preventivních opatření a požadavků havarijní připravenosti - aktivní a pasivní protipožární a protivýbuchová prevence - aplikace požadavků na základě provedené analýzy rizika při skladování, výrobě (vybrané technologické procesy) i při dopravě

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (N3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner