547-0286/01 – Safety Engineering I ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

·Obecná legislativa v oblasti BOZP, bezpečnostní předpisy ·Státní odborný dozor nad bezpečností práce a bezpečnosti technických zařízení, ČUBP, IBP ·Zákoník práce - BOZP, pracovní úrazy, vyšetřování, registrace, odškodňování ·Hygienické požadavky na pracovní prostředí ·Požadavky na složení ovzduší na pracovišti, toxické plyny a jejich fyziologické účinky, nedostatek kyslíku, povolené koncentrace toxických plynů v pracovním ovzduší ·Riziko prašnosti na pracovišti, fyziologické riziko, riziko výbušnosti prachu, povolené koncentrace prachů a aerosolů na pracovišti, měření prašnosti, ochrana dýchacích orgánů ·Riziko výbušnosti hořlavých plynů, meze výbušnosti, měření koncentrací hořlavých plynů ·Opatřeni pro zacházení s jedy, karcinogeny, PCB ·Rizika hluku a vibrací v pracovním prostředí, nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací v pracovním prostředí, měření hluku a vibrací, ochrana sluchu - normy ·Riziko nedostatečného osvětlení pracovišť, zraková pohoda, zraková adaptace, zorné pole, světlotechnické veličiny, normování osvětlení pracovišť, denní osvětlení, umělé osvětlení, ochrana zraku - normy ·Požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti, ochranné oděvy - normy ·Hygienický dozor pracovišť, kategorizace prací, vyhlašování rizikových pracovišť ·Náhrady za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí ·Legislativa v oblasti přidělování OOPP

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner