547-0303/01 – Safety Engineering II ()

Gurantor departmentzrušenoCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Mária Jarolimová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1.Fyziologické a hygienické základy. Metody posuzování a měření tepelného stavu prostředí. 2.Čistota ovzduší. Škodliviny ve vnitřním ovzduší. 3.Hmotnostní bilance škodlivin ve větraném prostoru. Větrání při současném výskytu několika škodlivin. Tepelná bilance větraného prostoru. 4.Větrání s přirozeným oběhem vzduchu. Infiltrace. Aerace. Tlakový spád vyvozený účinkem rozdílu teplot a vlivem větru. Šachtové větrání. 5.Větrání s nuceným oběhem vzduchu. Větrání celkové a místní. Odsávací zařízení. Větrací zařízení celková a jednotková. 6.Ventilátory. Všeobecné pojmy. Základní vztahy. Dělení, konstrukce, charakteristiky a regulace. Zásady pro volbu ventilátorů. 7.Vzduchovody. Části vzduchovodů a jejich konstrukce. 8.Základní hlediska pro volbu vytápěcích zařízení. Vlastnosti vytápěcích zařízení. Spotřeba paliv při vytápění. 9.Výpočet tepelných ztrát budov (ČSN 06 0210). 10.Rozdělení vytápěcích systémů. Lokální vytápění. Topidla na tuhá, kapalná a plynná paliva. 11.Ústřední vytápění. Výhody a nevýhody ústředního vytápění, rozdělení ústředního vytápění. Potrubní sítě ústředního vytápění a základní vztahy pro výpočet potrubních sítí. 12.Centrální zásobování teplem. Regulace dodávky tepla. 13.Klimatizace. Klimatizační zařízení a jejich rozdělení. Zásady pro navrhování klimatizace. 14.Vlhký vzduch. Znázornění úprav v „i-x“ diagramu. Letní a zimní úprava vzduchu. Chladící zařízení. Zpětné získávání tepla. Osnova cvičení: 1.Základní vlastnosti tekutin – početní příklady. 2.Stanovení komplexního účinku teploty vzduchu a účinné teploty okolních ploch. (Program č. 1). 3.Stanovení škodlivin ve vnitřním prostředí. Praktická ukázka přístrojové techniky pro měření koncentrace plynných škodlivin a pro stanovení prašnosti. 4.Výpočet přirozeného větrání. Praktické výpočty výměny vzduchu aerací u průmyslových objektů i občanských budov. 5.Základní proudění vzduchu ve větraném prostoru. Proudy přiváděného vzduchu. Určení hlavních parametrů. 6.Praktické měření – Charakteristika ventilátorů. (Program č. 2) – 1. skupina. 7.Praktické měření – Charakteristika ventilátorů. (Program č. 2) – 2. skupina. 8.Grafické řešení paralelní a sériové spolupráce ventilátorů. 9.Praktické měření – Rychlostní profil v potrubí. (Program č. 3) – 1. skupina. 10.Praktické měření – Rychlostní profil v potrubí. (Program č. 3) – 2. skupina. 11.Výpočet tepelných ztrát budov. (Program č. 4). 12.Vlhký vzduch. Fyzikální základy. Základní úpravy vzduchu. Praktické průběhy úprav vzduchu v klimatizaci. 13.Odevzdávání a kontrola programů. Opakování probrané látky, případná konzultace. 14.Ověření znalostí formou testu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3902T033) systems Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T003) Commerce Engineering in Raw Materials Treatment Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner