547-0313/01 – Technical and Legal Regulations in Safety Engineering ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: ·Obecná legislativa v oblasti BOZP, bezpečnostní předpisy ·Státní odborný dozor nad bezpečností práce a bezpečnosti technických zařízení, ČUBP, IBP ·Zákoník práce - BOZP,hodnocení rizik, pracovní úrazy, vyšetřování, registrace, odškodňování ·Legislativa v oblasti hygieny práce ·Legislativní požadavky na složení ovzduší na pracovišti, povolené koncentrace toxických plynů v pracovním ovzduší ·Hygienické předpisy upravující riziko prašnosti na pracovišti, povolené koncentrace prachů a aerosolů na pracovišti, ·Obecně závazné předpisy upravující riziko výbušnosti hořlavých plynů ·Předpisy a opatřeni pro zacházení s jedy, karcinogeny, PCB ·Hygienické požadavky na hlučnost a vibrace v pracovním prostředí, nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací v pracovním prostředí, ·Normování osvětlení pracovišť, světlotechnické veličiny, denní osvětlení, umělé osvětlení, ochrana zraku - normy ·Hygienické požadavky na mikroklimatické podmínky na pracovišti, ochranné oděvy - normy ·Hygienický dozor pracovišť, kategorizace prací, vyhlašování rizikových pracovišť ·Náhrady za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí ·Legislativa v oblasti přidělování OOPP Cvičení: 1.Základy právních otázek 2.Legislativní proces tvorby obecně závazných předpisů 3.Technické předpisy, harmonizace předpisů 4.Technická normalizace 5.Primární obecně závazné předpisy BOZP 6.Hygienická rizika na pracovištích, hodnocení rizik 7.Hygienické směrnice 8.Předpisy v oblasti požární ochrany 9.Technické požadavky na výrobky, oprávněný zájem 10.Legislativa OOP, OOPP 11.Předpisy v oblasti zacházení s jedy, karcinogeny 12.Legislativní požadavky na mikroklíma na pracovišti 13.Předpisy v oblasti vyšetřování pracovních úrazu a havárií 14.Předpisy protihavárijní prevence 15.Statní dozor bezpečnosti práce a technických zařízení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner