547-0321/01 – Dangerous Substances and Wastes ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vysvětlení procesů hoření a výbuchu. - teorie oxidace hořlavých látek - hořlavé látky a jejich dělení - vlastnosti ovlivňující hořlavost - oxidační prostředky - iniciace - zplodiny hoření a jejich toxicita 2. Bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami - požadavky zákona o chemických látkách a chemických přípravcích - využití prováděcích předpisů (registrace, označování a balení, autorizace, ve-dení evidence a oznamování, hodnocení nebezpečnosti a způsob klasifikace, bezpečnostní list, správná laboratorní praxe, zkoušení chemických látek a pří- pravků) 3. Bezpečná přeprava nebezpečných látek - požadavky pro přepravu nebezpečných látek a předmětů dle ADR a RID (třídě-ní nebezpečných látek, podmínky pro zařazení nebezpečných látek do tříd) - požadavky na značení a balení nebezpečných látek při přepravě - přepravní doklady, vybavení vozidel - požadavky vodní a letecké přepravy 4. Přeprava nebezpečných odpadů - nebezpečné vlastnosti odpadů - povinnosti při přepravě odpadů 5. Získání potřebných informací o nebezpečné látce - informační systémy (např. DIAMANT, HAZCHEM) - příručky, tabulky,katalogy, odborná literatura - databáze nebezpečných látek

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T002) Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner