547-0343/01 – Safety Risks and Occupational Safety ()

Gurantor departmentzrušenoCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorDr.Ing. Vladimír Dragon
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Základní faktory a prvky systému bezpečnosti práce. 2.Kategorizace pracovních míst, pracovišť a prací - úloha člověka v těchto systémech. 3.Kategorizace prací dle Metodického návodu č. 18 hlavního hygienika ČR z prosince 1998. 4.Povinnosti zaměstnavatele v oblasti posuzování rizik na pracovištích dle Zák. č.126/94 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších změn a doplňků. 5.Management rizika – definice, terminologie. Příprava k posuzování rizika, stanovení: účelu, strategie, časového plánu. 6.Výběr osob provádějící posuzování rizik.Základní kategorie nebezpečí a rizik. Proces analýzy rizik.Rozsah platnosti analýzy rizik. 7.Identifikace nebezpečí a počáteční hodnocení následků.Odhadování rizika. Ověřování analýzy. Určení hodnoty rizika. Opatření ke snížení (odstranění ) rizika. 8.Mezinárodní dokumenty v oblasti zajištění bezpečnosti práce. 9.Bezpečnost práce - význam ve výrobní činnosti společnosti, základní pojmy, legislativní prameny. 10.Povinnosti v oblasti bezpečnosti práce : - zaměstnavatele, - vedoucích zaměstnanců a zaměstnavatele, - zaměstnanců. 11.Schéma činitelů ovlivňujících úroveň bezpečnosti práce, požadavky na pracovní prostředí z hlediska bezpečnosti práce. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/75 Sb ve znění pozdějších změn a doplňků. Úrazovost, příčiny vzniku úrazů. První pomoc. 13.Bezpečnostní technik - hlavní činnosti B.T.. Plánovací, organizační a koordinační, kontrolní, poradenská a výchovná. Úloha B.T. v současném ekonomické transformaci. 14.Požadavky EU v oblasti bezpečnosti práce - program „ Bezpečný podnik“.

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner