547-0371/02 – Building Ventilation ()

Gurantor departmentzrušenoCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Termodynamika plynů Ideální plyn;zákon Boyleův;zákon Daltonův;stavová rovnice ideálního plynu;směsi plynů Vlhký vzduch- vlhkost vzduchu;hustota,entalpie vlhkého vzduchu;Mollierův i-x diagram 2.Proudění vzduchu ve vzduchovodech Rovnice kontinuity;Bernoulliho rovnice;Tlakové ztráty při proudění tekutin potrubím-ztráty třením,místní ztráty,celková ztráta;Průběh tlaku v potrubí. 3.Matematické modelování proudění vzduchu Rovnice kontinuity ,rovnice pohybu,rovnice mechanické energie- makroskopická,mikroskopická bilance 4.Matematické modelování proudění vzduchu Matematické modelování turbulentního proudění-turbulentní model k-e 5.Matematické modelování proudění vzduchu Program Fluent-AIRPAK - matematické modelování proudění metodou konečných objemů 6.Ventilátory Všeobecné pojmy,rozdělení;bezrozměrné parametry ventilátorů;podobnostní vztahy; charakteristiky vent.;paralelní a sériová spolupráce vent . 7.Výpočet vzduchovodů Tlakové poměry v potrubní síti vzduchovodů;Aerodynamický výpočet vzduchovodů; Regulace sítě vzduchovodů. 8.Výpočet výměny vzduchu při větrání Výměna vzduchu při větrání místnosti se zdroji škodlivin,výměna vzduchu při trvalém větrání Výměna vzduchu při současném výskytu několika škodlivin,výměna vzduchu v obytných místnostech;Výměna vzduchu při větrání místností se zdroji tepla. 9.Větrání s přirozeným oběhem vzduchu Rozdělení tlaku v budově-tlak vyvozený účinkem rozdílu teplot,tlak vyvozený účinkem větrů Infiltrace;Aerace;Šachtové větrání. 10.Nucené větrání Nucené větrání kombinované s přirozeným;Větrání s nuceným přívodem i odvodem; Požární ochrana 11.Místní větrání Vzduchové sprchy;Vzduchové oázy;Vzduchové clony 12.Větrání občanských budov Obytné budovy a hotely;Stravovací zařízení;Kulturní objekty;Sportovní zařízení;Obchodní objekty;Zdravotnická zařízení;Výškové budovy;Výpočetní střediska 13.Větrání průmyslových budov Provozy teplé a horké;Provozy mokré;Provozy s vývinem prachu,plynů a par;Provozy chladné 14.Větrání v podmínkách požáru Přirozené větrání,nucené větrání,podtlaková ventilace,přetlaková ventilace Cvičení: Forma cvičení je převážně výpočetní ,kdy se řeší základní úlohy z termomechaniky,proudění a z oblasti ventilátorů. Potom následuje řešení komplexních úloh v případě přirozeného nebo nuceného větrání a to i v případě havarijní situace jakou představuje vznik požáru v budově. -stavová rovnice, vlhký vzduch-hustota,relativní a měrná vlhkost,entalpie -ohřev a ochlazování vlhkého vzduchu i-x diagram, směsi vlhkého vzduchu -proudění vzduchu Bernoulliho rovnice,rovnice kontinuity -tlaková ztráta při prodění vzduchu,celkový a statický tlak -průběh tlaku při proudění vzduchu v potrubním systému -tlaková charakteristika ventilátoru-měření,přepočet na jiné otáčky motoru -paralelní a sériová spolupráce ventilátoru,redukovaná charakteristika -potrubní systém a ventilátor-stanovení pracovního bodu -termický vztlak,šachtové větrání -termický vztlak při požáru spolupráce s ventilátorem V rámci čtyř praktických laboratorních cvičení jsou realizovány následující úlohy: -seznámení s měřící technikou -měření rychlostního profilu v kruhovém profilu a výpočet střední rychlosti -měření a vyhodnocení ztrátového součinitele kolena a rovného úseku potrubí -změření a vyhodnocení charakteristiky axiálního ventilátoru

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety (30) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner