547-0381/02 – Harmful agents and wastes transport ()

Gurantor departmentzrušenoCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Bartlová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 14+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Zajištění dopravy nebezpečných látek v rámci podniku - dopravní systémy pro kapaliny a plyny - doprava tuhých látek - identifikování nebezpečí a bezpečnostní opatření 2. Zajištění bezpečné přepravy - silniční, železniční, lodní a letecké - nebezpečných látek - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dohoda ADR) - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (řád RID) - předpisy pro přepravu nebezpečných nákladů letecky (IATA DGR) - předpisy pro námořní přepravu nebezpečných nákladů (IMDG) - zajištění přepravy v ČR formou Sdělení MZV (silniční i železniční přeprava) 3. Jednotné požadavky pro přepravu nebezpečných látek a předmětů - třídění nebezpečných látek - podmínky pro zařazení do jednotlivých tříd 4. Požadavky na značení a balení nebezpečných látek v rámci přepravy (silniční a železniční) - číselné značení (UN-kód, identifikační číslo nebezpečnosti) - značení kusového zboží - značení dopravních prostředků - přepravní doklady 5. Přeprava nebezpečných odpadů - povinnosti při přepravě a dopravě odpadů - evidence při přepravě - nebezpečné vlastnosti odpadů

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Industrial Safety Engineering P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner