548-0044/09 – Prostorová analýza dat (PAD)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty využívat další metody prostorové analýzy dat, které nejsou obsaženy v jiných předmětech. Zaměřuje se na cirkulární statistiku, modelování prostorového uspořádání událostí a relevantní inferenční metody určování jejich náhodnosti, včetně více typů událostí. Velká pozornost je věnována teorii grafů a její aplikaci pro prostorové úlohy, statistický popis sítí (lokální i globální míry), vybrané úlohy v grafech. Studenti se seznámí rovněž s lokalizačními a alokačními úlohami, využitím gravitační teorie, vybranými analýzami pro areálová data, multivariačními technikami pro prostorová data a logistickou regresí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje pokročilý kurz metod prostorových analýz. Obsahuje popisnou statistiku pro body, cirkulární statistiku, metody modelování prostorového uspořádání událostí, inferenční metody určování náhodnosti jednoduchých bodů i více typů událostí, vysvětluje základní pojmy z teorie grafů, řadu ukazatelů používaných pro lokální a globální hodnocení sítí zejména sociálních sítí, uvádí do problematiky hodnocení dopravní dostupnosti, vysvětluje vybrané úlohy v grafech, základní metody pro řešení lokalizační a alokační úloh, využití gravitační teorie, seznamuje s vybranými analýzami pro areálová data a multivariační technikami pro prostorová data, seznamují se základním predikčním modelem pro kategorizované veličiny logistickou regresí.

Povinná literatura:

HORÁK, J. Prostorové analýzy dat. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2019. 181 s. ISBN 978-80-248-4368-1. Dostupné na: http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/PAD/SkriptaPAD2019.pdf Hlásny T. Geografické informačné systémy. Priestorové analýzy. Banská Bystrica 2007. ISBN 978-80-8093-029-5. Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9 Smith M.J., Goodchild M.F., Longley P.A. Geospatial Analysis. 2011. Dostupné na http://www.spatialanalysisonline.com

Doporučená literatura:

Dudorkin, J. Operační výzkum. ČVUT Praha,1997, 296 s., ISBN 80-01-01571-8. Marek, L. Prostorové a vícerozměrné statistické analýzy epidemiologických dat. Univerzita Palackého, Katedra geoinformatiky, 2015. Meloun, M., Militký, J. Kompendium statistického zpracování dat. Praha, Academia, 2002, 764 s., ISBN 80-200-1008-4 Rogerson, P. Statistical methods for geography, 5th ed. SAGE, LA, 2019. S. 405. ISBN 978-1-5264-9880-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti pracují na samostatných úkolech, které prokazují získané znalosti. Jednotlivé úlohy zpravidla vyžadují porozumění předchozím, jednodušším úlohám. Na závěr student musí absolvovat písemnou a ústní zkoušku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Prostorová analýza dat. Cíle a druhy analýzy. Popisná statistika pro body. 2. Cirkulární statistika. 3. Modelování prostorového uspořádání událostí/bodů. 4. Inferenční metody určování náhodnosti distribuce bodů. Inferenční metody náhodnosti více typů událostí. 5. Základní pojmy z teorie grafů. Typy grafů, popis struktur (matice, relace). 6. Statistický popis grafů a sítí, hodnocení dopravní dostupnosti. 7. Vybrané úlohy v grafech (řešení nejlevnější kostry MST, Gabrielova síť, Steinerův strom, algoritmy optimální trasy, obchodní cestující). 8. Teoretické modely sítí 9. Lokalizační a alokační úlohy. Gravitační teorie a její zobecnění. 10. Vybrané analýzy pro areálová data (plošná interpolace, regionalizace, vyhlazování, regresní modelování). 11. Multivariační techniky pro prostorová data – analýza hlavních komponent, faktorová analýza, diskriminační analýza 12. Multivariační techniky pro prostorová data - hierarchické a nehierarchické shlukování dat. 13. Logistická regrese

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Materials for an individual study are available at http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/ where you can find also topics for the exam. Consultations (both personal and online) with the lecturer are possible. The exercises are individual based on a semester project which has to be completed to the end of the exam period for the given semester. The exam is conducted only in person.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.