548-0060/06 – Základy geografie (ZG)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVE0024 doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

student prokazuje znalosti: • porozumění Zemi jako zemskému tělesu a jeho postavení ve Vesmíru • identifikuje klíčové procesy a pohyby odehrávající se na planetě Zemi • vysvětlí dopady výše uvedených procesů na jednotlivé geosféry student umí: • pracovat s mapou a orientovat se v ní • provést základní analýzy terénu včetně vizualizace v prostředí GIS • využívat hydrologická a meteorologická data v rámci dalšího studia student je schopen: • popsat, porozumět a identifikovat základní principy fungování procesů a jevů na Zemi • použít odborných znalostí a dovedností o planetě Zemi v dalším studiu

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět v sobě zahrnuje základní poznatky ze všech dílčích geografických disciplín. Bude provedeno základní rozdělení na vědy fyzickogeografické a socioekonomické s důrazem na systematičnost přístupu a pochopení vnitřních souvislostí a vazeb v celém systému. Na cvičeních bude pozornost věnována základním metodám výzkumu a zdrojům geografických dat. Zaměření předmětu bude směřovat k uplatnění získaných poznatků v navazujících geoinformačních předmětech – digitální modely terénu, apod.

Povinná literatura:

GALIA, T., 2017: Fluviální geomorfologie. Ostravská univerzita. 186 s. NĚMEC, J., HLADNÝ, J., a kol. 2006: Voda v České republice. Praha, Konsult. 253 s. THURMAN, H.V., TRUJILLO, A.P., 2005: Oceánografie. Praha, Computer Press. 479 s. STRAHLER, A.H. 2013. Introducing Physical Geography. John Wiley & Sons. 656 p.

Doporučená literatura:

FORMAN R, T. T., GODRON, M., 1993: Krajinná ekologie. Praha, Academia. 583 s. LYNCH, J., 2002: Wild Weather. London. BBC Worldwide. 230 p. NETOPIL. R., a kol. 1984: Fyzická geografie 1. Praha, SPN. 272 s. POJER, F. a kol. 2007: Krajina v České republice. Consult. 399 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých cvičení. Studenti také pracují na samostatných projektech, které prokazují získané znalosti. Součástí je také samostatná prezentace studenta na zadané téma v oblasti fyzické geografie.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia geografie, geografie jako věda a její obory 2. Vesmír, pozice Země ve vesmíru, Slunce, Planeta Země, pohyby Země, střídání ročních období 3. Měsíc planet Země a jeho vliv na Zemi, slapové jevy, kalendář, časová pásma 4. Stavba Země a její složení, desková tektonika, kontinentální rift, seismika 5. Obecná geomorfologie I. Úvod do geomorfologie, endogenní procesy 6. Obecná geomorfologie II. Exogenní procesy, vybrané geomorfologické problémy 7. Hydrologie I. Základní hydrologické pojmy a procesy. Velký a malý oběh vody na Zemi, rozmístění vody na Zemi a její formy 8. Hydrologie II. Povrchová a podpovrchová voda, Současné hydrologické problémy 9. Základy meteorologie a klimatologie I. 10. Základy meteorologie a klimatologie II. 11. Základy pedologie, vznik a složení půd, klasifikace a typy půd, rozšíření půd v rámci ČR a ve světě 12. Úvod do ekologie, ochrana přírody, aktuální témata a problémy, legislativa 13. Úvod do studia socioekonomické geografie 14. Úvod do studia kartografie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  30 3
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky k předmětu dostupné v kurze Základy geografie na školském systému Moodle https://lms.vsb.cz/. K dispozici jsou taktéž skripta. Účast na cvičeních dle možností studenta. Zkoušku je nutné vykonat osobně. Pro získání zápočtu vypracovat projekty v rozsahu zadaných na cvičeních, připravit a prezentovat přednášku na odborné téma. Materiály odevzdat nejpozději do konce zápočtového týdne. Zadání projektů dostupné na http://homel.vsb.cz/~sve0024/zg/.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0532A330034) Geoinformatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní