548-0112/01 – Spatiotemporal Analyses and Microsimulations (CAMS)

Gurantor departmentDepartment of GeoinformaticsCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation2018/2019
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 6+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s časoprostorovými analýzami a jejich simulacemi. Úvodní část předmětu seznamuje studenty s problematikou časových řad a vybranými metodami jejich analýz. Představeny jsou aspekty časoprostorových dat a metody explorační analýzy těchto dat. Významná část předmětu se věnuje problematice geosurvaillance (prostorové přežití) – retrospektivním a prospektivním analýzám. V závěru je pak prostor věnován časoprostorovým modelům, hlavně jednoparametrickým, ale také víceparametrickým. Osnova přednášek 1) Úvod do časových řad. 2) Úvod do časových řad. 3) Metody analýz časových řad. 4) Metody analýz časových řad. 5) Úvod do časoprostorových analýz. 6) Explorační analýza časoprostorových dat. 7) Časoprostorové analýzy. 8) GeoSurveillance – retrospektivní a prospektivní testy 9) Časoprostorové modelování 10) Časoprostorové modelování 11) Multivariační časoprostorové modely 12) Multivariační časoprostorové modely Znalosti prokazované při ukončení předmětu: Orientace v metodách analýz časových řad, časoprostorových analýz a časoprostorového modelování. Dovednosti prokazované při ukončení předmětu: Schopnost aplikovat analýzy časových řad a časoprostorové analýz a modelování při řešení praktických úloh.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Compulsory literature:

ARLT, J., ARLTOVÁ, M., RUBLÍKOVÁ, E. (2002): Analýza ekonomických časových řad s příklady. Vysoká škola ekonomická v Praze, 147 stran. Dostupné z: < http://nb.vse.cz/~arltova/vyuka/crsbir02.pdf>. CRESSIE, N., WIKLE, C.K. (2011): Statistics for Spatio-Temporal Data. Wiley, 624 p. ROGERSON, P., YAMADA, I. (2008): Statistical Detection and Surveillance of Geographic. Chapman and Hall/CRC, 324 p. SHERMAN, M. (2010): Spatial Statistics and Spatio-Temporal Data: Covariance Functions and Directional Properties. Wiley, 294 p.

Recommended literature:

LAWSON, A.B., KLEINMAN, K. (eds.)(2005): Spatial and Syndromic Surveillance for Public Health. Wiley, 284 p. COWPERTWAIT, P.S.P., METCALFE, A.V. (2009): Introductory Time Series with R. Springer, 272 p. SHUMWAY, R.H., STOFFER, D.S. (2011): Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples. Springer, 607 p.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Znalosti jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí vypracování částečně vedených a samostatných úkolů na cvičeních.

E-learning

Other requirements

Successful acceptance of semestral projects and passing tests.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Introduction to time series analysis. 2) Introduction to time series analysis. 3) Methods of time series analysis. 4) Methods of time series analysis. 5) Introduction to spatiotemporal analysis. 6) Exploratory analysis of spatiotemporal data. 7) Spatiotemporal analyses. 8) GeoSurvaillance – retrospective and prospective tests. 9) Spatiotemporal modelling. 10) Spatiotemporal modelling. 11) Multivariate spatiotemporal models. 12) Multivariate spatiotemporal models.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester, validity until: 2018/2019 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67 (67) 34
                Writing Exam Written examination 50  26
                Oral exam Oral examination 17  8
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N3654) Geodesy, Cartography and Geoinformatics (3608T002) Geoinformatics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner