548-0115/04 – Neurčitost v geoinformatice (NEGET)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty základní koncepty neurčitosti, roli neurčitosti při zpracování prostorových dat a prostorovém modelování, naučit je prakticky aplikovat vhodné metody při přípravě úlohy, zpracování dat, provádění analýz prostorových dat a vizualizaci, naučit je predikovat a řídit neurčitosti, hodnotit kvalitu dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s typologií neurčitosti a jejich využitím v geoinformace. Objasňuje základní koncepty jako je nepřesnost, vágnost a nejednoznačnost. Vysvětluje typy chyb, spolehlivost a jeho měření, oceňování chyb u kvantitativních i kvalitativních dat, šíření chyb. Popisuje a vysvětluje prvky kvality dat, které se používají v metadatech. Zabývá se zdroji neurčitosti a způsob jeho popisu. Vysvětluje teorii fuzzy množin, práci s fuzzy čísly, fuzzy operace, prostorově vágní objekty a práci s nimi. Zabývá se rovněž kvalitativním hodnocení neurčitosti, vícehodnotovou logikou, schvalovací teorií, Bayesovou teorií pravděpodobnosti a Dempster-Shaferovou teorií. Uvádí studenty do problematiky vizualizace neurčitosti.

Povinná literatura:

HORÁK J. Neurčitost v geoinformatice. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. 218 s. ISBN: 978-80-248-4378-0. CAERS J. Modeling uncertainty in the Earth Sciences. Wiley-Blackwell, 2011. ISBN 978-1-119-99263-9 PÁSZTO V.: Prostorová informace a vybrané aspekty geocomputation pro její hodnocení. UP Olomouc, 2015. ISBN 978-80-244-4824-3 NOVÁK, V. Základy fuzzy modelování. Praha: BEN – technická literatura, 2002. 176 s. ISBN 80-7300-009-1

Doporučená literatura:

KUBÍČEK P.: Vybrané aspekty vizualizace nejistoty geografických dat. Habilitační práce. Univerzita obrany Brno, 2012. LAMPART M., HORÁK J., IVAN I. Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice. VŠB-TU Ostrava, 2013. 200 s. ISBN 978-80-248-3185-5. HENDL J.: Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Portál, 2006. 80-7367-123-9 DEVILLERS R., JEANSOULIN R. (Eds): Fundamentals of spatial data quality. London: ISTE. 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti pracují na samostatných úkolech, které prokazují získané znalosti. Jednotlivé úlohy zpravidla vyžadují porozumění předchozím, jednodušším úlohám. Na závěr student musí absolvovat písemnou a ústní zkoušku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení základních pojmů. Hlavní koncepty pojetí neurčitosti v geoinformatice. 2. Nepřesnost, vágnost, nejednoznačnost. 3. Chyba, spolehlivost, ocenění chyb, vzorkování. 4. Šíření chyb, aplikace metody Monte Carlo. 5. Kvalita dat a jejich popis. Prvky kvality dat. 6. Standardizace kvality dat, ukládání popisu kvality dat. 7. Organizace sběru dat, metody sběru dat 8. Zdroje neurčitosti a způsob popisu. Analýza citlivosti. 9. Měření mlhavosti. Fuzzy množiny, fuzzy čísla, operace s fuzzy množinami. 10. Prostorově vágní objekty, topologické a jiné operace. Teorie hrubých množin. 11. Kvalitativní hodnocení neurčitosti – revize důvěry, vícehodnotová logika, schvalovací teorie 12. Kvantitativní hodnocení neurčitosti – Bayesova a Dempster-Shaferova teorie. 13. Vizualizace neurčitosti. Koncept UVI, vnitřní a vnější grafické proměnné.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Materials for an individual study are available at http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/ where you can find also topics for the exam. Consultations (both personal and online) with the lecturer are possible. The exercises are individual based on a semester project which has to be completed to the end of the exam period for the given semester. The exam is conducted only in person.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.