548-0143/02 – Geostatistika (GS)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity5
Garant předmětuIng. Lucie Orlíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Orlíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními vlastnostmi a modelováním přírodních jevů. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení geostatistických metod, studenti se naučí data zpracovávat pomocí explorační analýzy dat, studovat prostorovou autokorelaci, zvolit vhodný model variogramu, vybrat nejvhodnější interpolační metodu pro daný typ úlohy, ověřit správnost výsledků.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět představuje koncept prostorové autokorelace, seznamuje studenty a vysvětluje základní geostatistickými pojmy jako je náhodná funkce a regionalizovaná proměnná, kovarianci, strukturní analýzu pro sestavení vhodného modelu semivariogramu, geostatistické interpolační metody včetně metody stochastické simulace a nelineárních metod krigování.

Povinná literatura:

HENDL, J. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4. JEŽEK, J. Geostatistika a prostorová interpolace. V Praze: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3076-2. LONGLEY, Paul, Michael F. GOODCHILD, D. J. MAGUIRE a David RHIND. Geografické informace: systémy a věda. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, [2016]. ISBN 978-80-244-5008-7. WEBSTER, R. a M. A. OLIVER. Geostatistics for environmental scientists. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2007. xii, 315. ISBN 9780470028582.

Doporučená literatura:

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. HORÁK, J.: Prostorová analýza dat. Ostrava 2002. http://gis.vsb.cz/pad MONTERO, J. M., AVILÉS, G. F., MATEU, J. (2015). Spatial and spatio-temporal geostatistical modeling and kriging. Chichester: Wiley. SCHEJBAL, Ctirad. Úvod do geostatistiky. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. ISBN isbn80-7078-325-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti pracují na samostatných úkolech, které prokazují získané znalosti. Jednotlivé úlohy zpravidla vyžadují porozumění předchozím, jednodušším úlohám. Na závěr student musí absolvovat písemnou a ústní zkoušku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do geostatistiky. Základní pojmy. Prostorová autokorelace. 2. Náhodná funkce, regionalizovaná proměnná. 3. Globální a lokální metody interpolace, metody exaktní a neexaktní interpolace. Deterministické metody. 4. Stacionarita pole a intrinsekční hypotéza. Typy strukturálních funkcí pro měření prostorové autokorelace. 5. Variogram. Experimentální variogram. Dosah a zóna vlivu. Studium anizotropie pole. Regularizace a deregularizace variogramů. Kovariance. 6. Polynomický trend. Globální trend. Lokální trend. 7. Prostorové analýzy kontinuálních polí (krigování a jeho varianty). Základní, jednoduché, universální krigování. 8. Prostorové analýzy kontinuálních polí - indikátorové, pravděpodobnostní krigování. 9. Prostorové analýzy kontinuálních polí (co-kriging). 10. Metody vyhodnocování výsledků. Porovnání metod. Křížová validace. Chyby. 11. Bayesovské metody v krigování. 12. Nelineární metody krigování. 13. Stochastické simulace. Náhodná simulace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 52  18
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 15  0
Rozsah povinné účasti: Přednášky nepovinné, cvičení 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na http://geoscience.vsb.cz/. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika AGI P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.