548-0148/02 – Projektování geoinformačních technologií (PGT)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty zásadám projektového řízení v geoinformatice, vycházející z principů PMBOK, ROI, klasických i agilních metod řízení projektů, sledování ekonomiky projektů, principů budování prostorové informační infrastruktury a vybraných právních norem.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na zásady projektového řízení v geoinformatice, vysvětluje základní přístupy etapových, prototypových a agilních metod řízení, seznamuje studenty s metodou Return of Investment (ROI), vysvětluje ekonomické aspekty projektů, vymezování a stanovování nákladů a přínosů projektů. Součástí je rovněž základní výklad k technické normalizaci a přehled nejdůležitějších standardů, seznámení s vybranými evropskými směrnicemi, zejména INSPIRE, hlavním zákonům ČR ve vztahu ke geoinformatice a principům budování geoinformační infrastruktury.

Povinná literatura:

HORÁK J. Projektování geoinformačních technologií. VŠB-TU Ostrava. 2020. 249 stran. LONGLEY, P.A., GOODCHILD M.F., MAGUIRE D.J., RHIND D.W. Geographical Information Systems and Science. Wiley, 2015, 496 stran. ISBN 978-1-119-03130-7 CHARVÁT K., KOCÁB M., KONEČNÝ M., KUBÍČEK P.: Geografická data v informační společnosti. VÚGTK 2007, 269 s. ISBN 978-80-85881-28-8. ŠOCHOVÁ Z., KUNC E. Agilní metody řízení projektů. Computer press, 2019. ISBN 978-80-251-4961-4

Doporučená literatura:

SCHWALBE K. Řízení projektů v IT. Kompletní průvodce. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1526-8. MASSER I., CROMPVOETS J. Building European Spatial Data Infrastructures. ESRI press, 2014. ISBN 978-1589483835. HORVÁTHOVÁ P., BLÁHA J., ČOPÍKOVÁ A.: Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-430-1 MAGUIRE D., KOUYOUMJIAN V., SMITH R. The Business Benefits of GIS. An ROI Approach. ESRI press, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získané znalosti studentů jsou průběžně ověřovány v průběhu jednotlivých hodin. Studenti pracují na samostatných úkolech, které prokazují získané znalosti. Jednotlivé úlohy zpravidla vyžadují porozumění předchozím, jednodušším úlohám. Na závěr student musí absolvovat písemnou a ústní zkoušku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Koncepce GIS a rozdíly v projektování GIS a IS. 2. Situace ve vývoji informačních systémů, aktuální trendy. 3. Projektové plánování podle PMBOK. Dekompozice činností. 4. Informační strategie podniku. Strategické plánování GIS. Projektování GIS. 5. ROI metoda - Příprava ROI projektu, Identifikace obchodních příležitostí. Prioritizace obchodních příležitostí. Konstrukce GIS programu. Definování projektové kontroly. 6. ROI metoda - Specifikování a vyčíslení nákladů. Ocenění přínosů. Vytvoření plánu benefitů. Výpočet finančních ukazatelů. Zpráva. 7. Výběr a implementace GIS podle Korteho, Tomlinsona, Clarka. 8. Prototypování. 9. Agilní metody vývoje. Unified process. 10. Doporučení pro výstavbu GIS. Výběr SW pro GIS. Provoz GIS. Outsourcing. 11. Finanční zdůvodnění projektu budování GIS. Přínosy GIS/GIT, jejich odhady a vyčíslení 12. Náklady GIS/GIT, jejich odhady a vyčíslení. Hodnocení postupu projektu při jeho realizaci. 13. Geoinformační infrastruktury, GeoInfoStrategie, INSPIRE, NIPI, zákon o základních registrech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67 (67) 18 3
                písemná zkouška Písemná zkouška 50  18
                ústní zkouška Ústní zkouška 17  0
Rozsah povinné účasti: Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Písemná a ústní zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Přednášky formou samostudia materiálů k předmětu dostupných na http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/, kde jsou uvedeny i okruhy pro zkoušku. Možnost osobní či on-line konzultace. Účast na cvičeních dle možností studenta. Pro získání zápočtu nutnost vypracovat zápočtový projekt zadaný cvičícím nejpozději do konce zkouškového období daného semestru. Zkoušku je nutné vykonat osobně.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.