548-0149/02 – Seminář k diplomové práci (SDP)

Garantující katedraKatedra geoinformatikyKredity15
Garant předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAH0021 doc. RNDr. Jan Caha, Ph.D.
HOR10 prof. Ing. Jiří Horák, Dr.
IVA026 prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.
KAC072 doc. Ing. Michal Kačmařík, Ph.D.
KUK064 Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
JUR02 Ing. Lucie Orlíková, Ph.D.
RAP30 doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
RUZ02 Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D.
SVE0024 doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+28

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Schopnosti prokazované po ukončení předmětu: schopnost zorientovat se v zadaném tématu; schopnost samostatně navrhovat řešení a řešit úlohy v zadaném tématu; schopnost samosttně psát odborný text a pracovat s literaturou; schopnost prezentovat a obhajovat výsledky své práce před odbornou komisí. Dovednosti prokazované po ukončení předmětu: student zvládá odbornou komunikaci a prezentaci výsledků své práce, samostatné vyhledávání odborných textů, dovede uplatnit všechny své dovednosti, znalosti a zkušenosti nabyté studiem.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Praxe
Experimentální práce ve firmě
Sběr dat v terénu

Anotace

Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit je na její úspěšnou obhajobu. Cílem zpracování závěrečné diplomové práce je prokázání studenta, že si osvojil všechny dovednosti, znalosti a zkušenosti nabyté studiem a byl je schopen uplatnit při samostatném řešení úloh zadaných v diplomové práci. Podmínky udělení zápočtu: a) úspěšné absolvování dvou prezentací, kdy student před komisí složenou z pedagogů Katedry geoinformatiky prezentuje postup řešení své diplomové práce, b) vypracovaná, v termínu odevzdaná (viz harmonogram akademického roku) a vedoucím práce schválená diplomová práce.

Povinná literatura:

Individuální studium publikací doporučených vedoucím diplomové práce. Směrnice děkana HGF č. 2/2008. VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta. 27 s. č. dokumentu HGF_SME_08_00. ČSN ISO 690: 2011. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2011. KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0079-8.

Doporučená literatura:

SYNEK, Miroslav, Helena, SEDLÁČKOVÁ a Hana VÁVROVÁ. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2007. 57 s. ISBN 978-80-245-1212-9. POKORNÝ, Jiří. Předdiplomní seminář: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci: studijní text pro kombinovanou formu studia. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 58 s. ISBN 80-214-3254-3. LIŠKA, Václav: Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce. Praha : Ivo Ulrych-Růžičkův statek, 2003. ČSN ISO 690-2(01 0197) Informace a dokumentace - Bibliografické citace. Praha: Český normalizační institut, 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Průběžná kontrola stavu řešení práce při konzultacích studenta s vedoucím práce. 2. Povinnost studenta prezentovat stav řešení své diplomové práce na dvou prezentacích před komisí složenou z pedagogů Katedry geoinformatiky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zadání diplomové práce. 2. Zásady přípravy diplomové práce 3. Představení a vysvětlení podstaty směrnice fakulty k přípravě diplomové práce. 4. Zásady citování a práce s literaturou. 5. Obsahové zpracování teoretické části práce, struktura práce. 6. Zpracování rešerše současného stavu řešené problematiky. 7. Řešení praktické části práce - návrh řešení. 8. Řešení praktické části práce - realizace řešení. 9. Sestavení osnovy textu diplomové práce. 10. Zpracování pracovní verze diplomové práce. 11. Připomínkování pracovní verze diplomové práce. 12. Vyhotovení konečné verze diplomové práce. 13. Prezentace diplomové práce a její obhajoba před interní komisí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních alespoň 80 %. Úspěšné absolvování pravidelných kontrol postupu při řešení závěrečné práce. Informace ke kontrolám jsou zasílány emailem všem studentům na začátku semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních dle možností studenta. Úspěšné absolvování pravidelných kontrol postupu při řešení závěrečné práce. Informace ke kontrolám jsou zasílány emailem všem studentům na začátku semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.