615-0003/02 – Analytical Chemistry (ACh)

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami klasické a instrumentální analýzy tak, aby je mohl aplikovat v běžné laboratorní praxi.

Teaching methods

Summary

Subject acquaints students with theoretic and practical rudiment of analytical chemistry. The lectures contents consist of: explanation of fundamental terms in ACH, analytical process, sample collection, sample preservation and storage, conversion of samples into solution, separation methods, chemical reactions and equilibria, qualitative analysis, gravimetric analysis, titration. methods (acid-base, chelatometric, redox and precipitation). The lectures are completed by examples of utilization of these methods in analytical routine and by short introduction to statistical processing of measured data.

Compulsory literature:

[1] Praus, Dombek, Klika: Základy analytické chemie.ES VŠB-TU, Ostrava 2000. [2] Klika, Praus: Analytická chemie I. ES VŠB-TU, Ostrava 2002. [3] Tomík, Poljak, Jirkovský: Analytická chemie pro hutníky. SNTL, Praha 1988. [4] Benátská: Výpočty v analytické chemii. ES VŠB-TU, Ostrava 1999 [5] Kolektiv autorů: Instrumentální analýza. SNTL, Praha 1986. [6] Holzbecher, Churáček: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987. [7] Garaj a kol.: Fyzikálne a fyzikálnochemické analytické metódy. ALFA, Bratislava 1977. [8]Eckschlager, Horsák, Kodejš: Vyhodnocování analytických výsledků a metod. SNTL,Praha 1980. [9] Doerffel, Eckschlager: Optimální postup chemické analýzy. SNTL, Praha 1985. [10] Meloun, Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. PLUS, Praha 1994.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY 1. Úvod do předmětu, dělení analytické chemie, využití analytické chemie, základní jednotky. Strategie volby analytické metody, normalizované postupy. 2. Teoretické základy analytické chemie - chemické rovnováhy, reakční kinetika. 3. Hodnocení analytických výsledků - normální rozdělení a jeho parametry; testování a vyjadřování analytických výsledků, charakteristiky analytické metody 4. Odběr vzorku a jeho úprava před analýzou, aplikace. 5. Odměrná analýza - základní pojmy v odměrné analýze. Neutralizační titrace, základní pojmy, aplikace. 6. Komplexometrické titrace, základní pojmy, aplikace. 7. Oxidačně-redukční titrace, základní pojmy, aplikace. 8. Srážecí titrace, základní pojmy, aplikace. 9. Gravimetrie, základní pojmy, aplikace. 10. Separační metody v klasické analytické chemii, základní principy. 11. Základy kvalitativní analytické chemie-dělení iontů, důkazové reakce, elementární analýza. 12. Diferenční termická analýza, termogravimetrie-základní pojmy, aplikace. 13. Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie-základní pojmy, aplikace. 14. Atomová emisní spektroskopie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace CVIČENÍ (LABORATOŘE) 1. Úvodní cvičení - informace o průběhu laboratorních cvičení, školení o bezpečnosti práce, instruktáž k základním analytickým operacím 2.-12. Základní typy výpočtů v analytické chemii Jednotlivé laboratorní úlohy 13. Docvičování, písemka 14. Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2102) Mineral Raw Materials (3904R022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (3904T022) Waste Treatment and Disposal P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner