615-0004/02 – Analysis of Fuels (FMMI)

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit studenta se současnými metodami analytické chemie používanými k analýza paliv. Teoretické znalosti pak v rámci cvičení samostatně aplikuje v rámci laboratorních cvičení.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Fuel analysis lectures were established as an application of analytical chemistry subject (the 3rd form). In this subject basic knowledge of analytical chemistry is intensified by the following instrumental methods: elemental analysis, infrared spectroscopy, thermal analysis, powder X-ray diffraction analysis, mass spectrometry, nuclear magnetic resonance, gas and liquid chromatography, and selected separation methods. Practical examples of utilization of these methods are aimed at solid, liquid and gaseous fuel analysis. Classic analytical and physical methods used for solid, liquid and gaseous fuel analysis are lectured as well.

Compulsory literature:

[1] Šešulka, V. Analýza paliv STNL 1970 [2] Praus, P., Dombek, V., Klika, Z. Základy analytické chemie Skriptum, Ostrava VŠB-TUO 2001. [3] Bartoňová L.: Návody k laboratorním cvičením z předmětu Analýza paliv, texty VŠB

Recommended literature:

[1] Mostecký, J., Hála, S., Kuraš, M., Popl, M. Analýza uhlovodíkových surovin STNL 1984 [3] Kolektiv Laboratorní cvičení z koksárenství a plynárenství, skripta VŠCHT SNTL Praha 1981 [4] ČSN v oboru paliv [5] Kolektiv autorů: Laboratorní cvičení z koksárenství a plynárenství, skripta VŠCHT SNTL Praha 1981

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy. Rozdělení instrumentálních metod analytické chemie, prvková a fázová analýza, rozdíly a souvislosti. Specifika fázové analýzy. Přehled a stručné charakteristiky metod pro analýzy pevných fází. 2. Rentgenová difrakční analýza. Úvod do rentgenového záření, spojité a charakteristické záření, absorpční hrany, zdroje záření, vzorek a jeho příprava, detektory. Identifikace minerálních fází, kvantitativní stanovení. 3. Rentgenová difrakční analýza. Difrakce záření na krystalech, Braggova a Laueho rovnice a jejich vzájemný vztah, rentgenometrické metody (Laueho metoda, metoda otáčejícího se krystalu, prášková metoda, difraktometry s pozičně citlivými detektory). 4. Infračervená spektroskopie. Čistě rotační a rotačně vibrační spektra malých molekul, výpočet délek vazeb, klasický infračervený spektrometr, příprava vzorků plynů, kapalin a pevných látek k měření, analýza spektra, interpretace fundamentálních frekvencí, spektroskopie organických molekul. 5. Infračervená spektroskopie. FTIR přístroje, spektroskopie anorganických sloučenin, kvalitativní a kvantitativní vyhodnocování stanovovaných složek, stanovení NEL . 6. Termická analýza. Přehled metod, teoretické základy termických metod, TG, DTG a DTA křivky, jejich vyhodnocování a interpretace, přístrojové vybavení. 7. Hmotnostní spektrometrie. Experimentální uspořádání pro HS, měření relativních molekulárních a atomových hmot, hmotová spektrometrie molekul, analýza hmotnostního spektra, příklady a interpretace HS. 8. Nukleárně magnetická resonance. Experimentální uspořádání pro NMR měření, 1H-NMR spektra organických molekul, chemický posun, jeho měření a vztah k molekul, spin-spin interakce, příklady spekter. Pulsní NMR spektrometry, 13C- NMR spektrometrie, příklady spekter. 9. Tuhá paliva (TP). Klasifikace TP, mechanická úprava, vzorkování a úprava před analýzou, základní analytické značky a zkratky. Stanovení vody, popela, (strusky, popílků), popeloviny a prchavá hořlavina. 10. Tuhá paliva (TP). Elementární analýza (uhlík, vodík, síra, dusík, kyslík), formy síry, chlor, fosfor). Spalné teplo a výhřevnost, skutečná, zdánlivá a sypná měrná hmotnost, bod tání popela a viskozita popelové strusky, teplota zápalnosti a skladování TP. 11. Tuhá paliva. Zkoušky na uhlí určené pro vysokoteplotní karbonizaci a pro zplyňování. Zkoušky pro koks. Analýzy dehtů. 12. Chemické složení ropy a ropných výrobků (uhlovodíky, kyslíkaté, sirné a dusíkaté sloučeniny), klasifikace rop a vzorkování,. Obecná analytická stanovení: voda, elementární rozbor, popel, spalné teplo, výhřevnost. 13. Dělení a stanovení kapalných uhlovodíků, stanovení sirných kyslíkatých a dusíkatých látek, molekulová hmotnost, anilinový bod, jodové a bromové číslo, povrchové napětí, index lomu. Základní analytické hodnoty ropy a ropných výrobků (barva, hustota, destilační křivka, odparek, stálost za horka,bod vzplanutí, bod tání a tuhnutí, viskozita, kyselost a zásaditost, číslo zmýdelnění, korosivnost). Speciální analýza ropy a ropných výrobků. 14. Vzorkování plynů a par, měrná hmotnost, spalné teplo a výhřevnost, obsah vody, analýzy v Orsatově přístroji, nečistoty v topných plynech, chromatografie (GC a LC).

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.