615-0004/02 – Analýza paliv (FMMI)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenta se současnými metodami analytické chemie používanými k analýza paliv. Teoretické znalosti pak v rámci cvičení samostatně aplikuje v rámci laboratorních cvičení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přednášky z analýzy paliv navazují na předmět Analytická chemie I. V tomto předmětu jsou prohloubeny znalosti základů ACH o následující instrumentální metody: elementární analýza, infračervená spektroskopie, termická analýza, prášková difrakční analýza, hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetická rezonance, plynová a kapalinová chromatografie a vybrané dělící (GC a GL) metody. Praktické příklady použití těchto metod je směrováno na analýzu plynných, kapalných a tuhých paliv. Dále jsou přednášeny klasické analytické a fyzikální metody používané při analýze pevných, kapalných a plynných paliv.

Povinná literatura:

[1] Šešulka, V. Analýza paliv STNL 1970 [2] Praus, P., Dombek, V., Klika, Z. Základy analytické chemie Skriptum, Ostrava VŠB-TUO 2001. [3] Bartoňová L.: Návody k laboratorním cvičením z předmětu Analýza paliv, texty VŠB

Doporučená literatura:

[1] Mostecký, J., Hála, S., Kuraš, M., Popl, M. Analýza uhlovodíkových surovin STNL 1984 [3] Kolektiv Laboratorní cvičení z koksárenství a plynárenství, skripta VŠCHT SNTL Praha 1981 [4] ČSN v oboru paliv [5] Kolektiv autorů: Laboratorní cvičení z koksárenství a plynárenství, skripta VŠCHT SNTL Praha 1981

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy. Rozdělení instrumentálních metod analytické chemie, prvková a fázová analýza, rozdíly a souvislosti. Specifika fázové analýzy. Přehled a stručné charakteristiky metod pro analýzy pevných fází. 2. Rentgenová difrakční analýza. Úvod do rentgenového záření, spojité a charakteristické záření, absorpční hrany, zdroje záření, vzorek a jeho příprava, detektory. Identifikace minerálních fází, kvantitativní stanovení. 3. Rentgenová difrakční analýza. Difrakce záření na krystalech, Braggova a Laueho rovnice a jejich vzájemný vztah, rentgenometrické metody (Laueho metoda, metoda otáčejícího se krystalu, prášková metoda, difraktometry s pozičně citlivými detektory). 4. Infračervená spektroskopie. Čistě rotační a rotačně vibrační spektra malých molekul, výpočet délek vazeb, klasický infračervený spektrometr, příprava vzorků plynů, kapalin a pevných látek k měření, analýza spektra, interpretace fundamentálních frekvencí, spektroskopie organických molekul. 5. Infračervená spektroskopie. FTIR přístroje, spektroskopie anorganických sloučenin, kvalitativní a kvantitativní vyhodnocování stanovovaných složek, stanovení NEL . 6. Termická analýza. Přehled metod, teoretické základy termických metod, TG, DTG a DTA křivky, jejich vyhodnocování a interpretace, přístrojové vybavení. 7. Hmotnostní spektrometrie. Experimentální uspořádání pro HS, měření relativních molekulárních a atomových hmot, hmotová spektrometrie molekul, analýza hmotnostního spektra, příklady a interpretace HS. 8. Nukleárně magnetická resonance. Experimentální uspořádání pro NMR měření, 1H-NMR spektra organických molekul, chemický posun, jeho měření a vztah k molekul, spin-spin interakce, příklady spekter. Pulsní NMR spektrometry, 13C- NMR spektrometrie, příklady spekter. 9. Tuhá paliva (TP). Klasifikace TP, mechanická úprava, vzorkování a úprava před analýzou, základní analytické značky a zkratky. Stanovení vody, popela, (strusky, popílků), popeloviny a prchavá hořlavina. 10. Tuhá paliva (TP). Elementární analýza (uhlík, vodík, síra, dusík, kyslík), formy síry, chlor, fosfor). Spalné teplo a výhřevnost, skutečná, zdánlivá a sypná měrná hmotnost, bod tání popela a viskozita popelové strusky, teplota zápalnosti a skladování TP. 11. Tuhá paliva. Zkoušky na uhlí určené pro vysokoteplotní karbonizaci a pro zplyňování. Zkoušky pro koks. Analýzy dehtů. 12. Chemické složení ropy a ropných výrobků (uhlovodíky, kyslíkaté, sirné a dusíkaté sloučeniny), klasifikace rop a vzorkování,. Obecná analytická stanovení: voda, elementární rozbor, popel, spalné teplo, výhřevnost. 13. Dělení a stanovení kapalných uhlovodíků, stanovení sirných kyslíkatých a dusíkatých látek, molekulová hmotnost, anilinový bod, jodové a bromové číslo, povrchové napětí, index lomu. Základní analytické hodnoty ropy a ropných výrobků (barva, hustota, destilační křivka, odparek, stálost za horka,bod vzplanutí, bod tání a tuhnutí, viskozita, kyselost a zásaditost, číslo zmýdelnění, korosivnost). Speciální analýza ropy a ropných výrobků. 14. Vzorkování plynů a par, měrná hmotnost, spalné teplo a výhřevnost, obsah vody, analýzy v Orsatově přístroji, nečistoty v topných plynech, chromatografie (GC a LC).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 25  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2811T002) Chemie a technologie paliv (03) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.