615-0005/02 – Instrumental Analysis (IA)

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Posluchač se seznámí s metodami používanými zejména pro stanovení minerálních fází a struktury pevných látek a s jejich termickou stabilitou. V rámci cvičení nabyté vědomosti využije pro samostatné vyhodnocování rtg-difraktogramů, IČS spekter, záznamů z termické analýzy a pod.

Teaching methods

Summary

Particular attention in this subject is paid to modern instrumental methods, whereas main care is given to organic analysis and to harmful pollutants analysis.

Compulsory literature:

[1] STRÁNSKÝ, Z. aj.: Analýza organických sloučenin. UP, Olomouc 1981. 235 s. [2] HOLZBECHER, Z. aj.: Analytická chemie. SNTL, Praha 1968. s. 400-472. [3] ZÝKA, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988. [4] KALOUS, V. aj.: Metody chemického výzkumu. SNTL / Alfa, Praha 1987. 431s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Separační metodyRozdělení a přehled separačních metod ( destilace, extrakce, molekulová síta, membránové separace, separace v silovém poli). Chromatografické metody (rozdělení metod, teorie chromatografického procesu, plynová, kapalinová, gelová a plošně uspořádaná chromatografie) Elektromigrační separační metody (elektroforéza, izotachoforéza) 2. Elektroanalytické metody Rozdělení metod Konduktometrie a měření permitivity Potencimetrie Voltampérometrie a polarografie Elektrogravimetrické a coulometrické metody 3. Spektroskopické metody Rozdělení metod a instrumentace Spektrální emisní analýza Atomová absorpční spektrometrie Rentgenová fluorescenční analýza Molekulová absorpční spektrometrie v UV a VIS oblasti Fotoluminiscenční spektroskopie 4. Metody fázové analýzy Optické metody Rentgenová difrakční analýza Termická analýza Infračervená analýza 5. Chyby chemických rozborů Chyby vznikající při chemických rozborech Výpočet chyby výsledků Náhodné chyby Soustavné chyby Hrubé chyby Informační obsažnost výsledku analýzy Návaznost na předměty: Matematika, Fyzika, Chemie, Fyzikální chemie, Fyzikální principy technických měřících metod

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3909) Process Engineering (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.