615-0013/01 – Hydrochemistry and Water Analysis II (HAVII)

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Meet with the use of modern analytical methods in water analysis

Teaching methods

Lectures
Experimental work in labs
Project work

Summary

Main attention is drawn to utilization of modern instrumental methods in hydrochemistry, above all in water analysis. The subject also deals with mobile analytics and with data processing.

Compulsory literature:

[1] STRÁNSKÝ, Z. aj.: Analýza organických sloučenin. UP, Olomouc 1981. 235 s. [2] HOLZBECHER, Z. aj.: Analytická chemie. SNTL, Praha 1968. s. 400-472. [3] ZÝKA, J. aj.: Analytická příručka. 1. a 2. díl, SNTL, Praha např. 1973 a 1988. [4] KALOUS, V. aj.: Metody chemického výzkumu. SNTL / Alfa, Praha 1987. 431s. [5] ECKSCHLAGER, K.: Chemometrie. [Skripta]. UK, Praha 1991, 156 s. [6] MELOUN, M. - MILITKÝ, J.: Kompendium statistického zpracování dat. Academia, Praha 2002. 753 s. [7] PRAUS, P. - DOMBEK, V. - KLIKA, Z.: Základy analytické chemie. ES VŠB-TU, Ostrava 2000. 105 s.

Recommended literature:

no

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu, přehled instrumentálních analytických metod. 2. Anorganická analýza (zkr. AA), odběr vzorku a jeho příprava k analýze. 3. Instrumentální metody v AA: elektroanalytické metody (potenciometrie, ISE, pH, polarografie), spektroskopické metody (IČ, UV/VIS, XRF, ICP, AAS). 4. Instr. metody v AA: metody fázové analýzy (IČ, termogravimetrie - RTG, DTA, DTG) 5. Organická analýza (zkr. OA), struktura, vlastnosti a izolace organických sloučenin. 6. Přípravné práce k organické analýze. Určování fyzikálních konstant. 7. Instrumentální metody v OA: spektrální metody: elektronová spektroskopie (UV, VIS), optická rotační disperze (ORD), inračervená spektroskopie (IČ) a blízká IR (NIR). 8. Instrumentální metody v OA: nukleární magnetická rezonanční spektroskopie (NMR). 9. Instrumentální metody v OA: elektronová paramagnetická rezonanční spektroskopie (EPR), Ramanova spektroskopie, hmotnostní spektroskopie (MS) ; mikrovlnné metody. 10. Instrumentální metody v OA: elektrochemické metody: polarografie, coulometrie. 11. Instrumentální metody v OA: separační metody: chromatografické metody (GC, LC a další), izotacho-, ionto- a elektroforéza. 12. Elementární analýza, přehled skupinových reakcí v OA. 13. Zpracování výsledků chemických analýz: přesnost a správnost, charakteristiky, statistika. 14. Zpracování výsledků chemických analýz: využití komerčních software. 15. Závěr.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Laboratory work Laboratory work 5  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Oral Oral examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T006) Water Technology and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner