615-0018/01 – Methods of Analytical Chemistry (MACh)

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami analytické chemie tak, aby je mohl aplikovat v běžné laboratorní praxi.

Teaching methods

Summary

The subject presents students the principles of classical and instrumental analytical chemistry. The procedures, the most frequently used in current laboratories, are preferred.

Compulsory literature:

[1] Praus P.,Dombek V.,Klika Z.: Základy analytické chemie. Skriptum,VŠB-TUO, 2001, 110 s. [2] Klika Z., Praus P.: Analytická chemie I. Skriptum, VŠB-TUO, 2002, 172 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY 1. Úvod do předmětu, dělení analytické chemie, využití analytické chemie, základní jednotky. Strategie volby analytické metody, normalizované postupy, charakteristiky analytické metody. 2. Matematické zpracování analytických výsledků - normální rozdělení a jeho parametry; testy správnosti výsledku, shodnosti dvou průměrů, testování přesnosti dvou metod. 3. Odběr vzorku a jeho úprava před analýzou - praktické příklady. 4. Odměrná analýza - základní pojmy v odměrné analýze, neutralizační titrace, aplikace. 5. Komplexometrické a oxidačně-redukční titrace, aplikace. 6. Srážecí titrace a gravimetrie, aplikace. 7. Atomová emisní spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 8. Atomová absorpční spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 9. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 10. Spektrometrie UV/VIS - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 11. Infračervená spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 12. Separační metody v analytické chemii, elektroforéza - instrumentace, aplikace. 13. Plynová a kapalinová chromatografie - instrumentace, aplikace. 14. Potenciometrie - základní pojmy, druhy elektrod, iontově selektivní elektrody, aplikace. 15. Polarografie - základní pojmy, rtuťová kapková elektroda, pulzní metody, aplikace. CVIČENÍ (LABORATOŘE) 1. Úvodní cvičení - informace o průběhu laboratorních cvičení, školení o bezpečnosti práce, instruktáž k základním analytickým operacím 2.-7. Jednotlivé laboratorní úlohy 8. Písemka, zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 25  0
                Written exam Written test 20  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (3911T001) Applied Physics of Materials P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner