615-0019/02 – Fundamentals of Analytical Chemistry (ZACh)

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

An aim of the subject is to acquaint students with the principals of analytical methods so that to use them in current laboratory practice.

Teaching methods

Lectures
Experimental work in labs

Summary

The subject presents students the principles of classical and instrumental analytical chemistry. The procedures, the most frequently used in current laboratories, are preferred.

Compulsory literature:

[1] Praus P.,Dombek V.,Klika Z.: Základy analytické chemie. Skriptum,VŠB-TUO, 2001, 110 s. [2] Klika Z., Praus P.: Analytická chemie I. Skriptum, VŠB-TUO, 2002, 172 s

Recommended literature:

[1] Holbecher Z., Chráček J. a kol.: Analytická chemie. SNTL/ALFA, Praha/ Bratislava, 1987, 664 s. [2] Tomík B., Poljak B., Jirkovský R.: Analytická chemie pro hutníky. SNTL/ALFA, Praha/Bratislava, 1988, 264 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

PŘEDNÁŠKY 1. Úvod do předmětu, dělení analytické chemie, využití analytické chemie, základní jednotky. Strategie volby analytické metody, normalizované postupy, charakteristiky analytické metody. 2. Matematické zpracování analytických výsledků - normální rozdělení a jeho parametry; testy správnosti výsledku, shodnosti dvou průměrů, testování přesnosti dvou metod. 3. Odběr vzorku a jeho úprava před analýzou - praktické příklady. 4. Odměrná analýza - základní pojmy v odměrné analýze, neutralizační titrace, aplikace. 5. Komplexometrické a oxidačně-redukční titrace, aplikace. 6. Srážecí titrace a gravimetrie, aplikace. 7. Atomová emisní spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 8. Atomová absorpční spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 9. Rentgenová fluorescenční spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 10. Spektrometrie UV/VIS - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 11. Infračervená spektrometrie - vznik spekter, výběrová pravidla, instrumentace, aplikace. 12. Separační metody v analytické chemii, elektroforéza - instrumentace, aplikace. 13. Plynová a kapalinová chromatografie - instrumentace, aplikace. 14. Potenciometrie - základní pojmy, druhy elektrod, iontově selektivní elektrody, aplikace. 15. Polarografie - základní pojmy, rtuťová kapková elektroda, pulzní metody, aplikace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N3923) Materials Engineering (3911T029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.