615-0701/02 – Chemical Analysis of Materials ()

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits6
Subject guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject aquiants students with philosophy, basic operations and rules of chemical analysis, with theoretic rudiments of analytical chemistry and ways of determination of selected elements in metallic materials, ores, slags and waters.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Analytická chemie - definice, význam, rozdělení. Chemická analýza, důkazy, stanovení. Druhy rozborů. Systém chemické kontroly na závodech. Analytické rovnováhy - ustavování rovnováh s posunem ke konečným produktům, jejich využití k důkazům, stanovením, maskování, dělení. Základní analytické operace, odmìrné nádobí. Obecné problémy chemické analýzy: přesnost a správnost stanovení, shodnost výsledků, opakovatelnost a repro-dukovatelnost, chyby a jejich hodnocení, zpracování a udávání výsledků. Odběr a úprava vzorků k analýze, převod vzorků do roztoku.Klasické metody chemické kvantitativní analýzy - gravimetrie a volumetrie. Instrumentální analýza – elektrochemické metody, optické me-tody, dělicí metody, metody s využitím radioaktivního záření, ostatní. Kvalitativní analýza na mokré cestě - rychlá identifikace prvků.Kvalitativní analýza instru-mentální. Analýza ocelí - stanovení jednotlivých prvků. Rozbory neželezných kovů. Analýza rud, strusek. Analýza vod. Analýza plynů. Analýza životního prostředí. Referenční materiály. Normy analytických stanovení. Akreditace laboratoří. Kontrola práce (správnosti výsledků) laboratoře.Chyby analytických stanovení. Zpracování a testování výsledků a metod, udávání výsledků. Optimalizace instrumentálních metod. Využití výpo-četní techniky v analytické chemii.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner