615-0702/02 – Standardization and Chemometrics ()

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

In normalization part of the subject the attention is drawn to problems of theoretic preliminary and practical activity and also to introduction and utilization of norms in practice, respectively. In chemometric part the subject was established as an enlargement of knowledge of basic maths course and is connected with the field of probability, statistics and data processing. Main attention is paid to utilization of currently available PC software for chemometric calculations and other applications. Aim of the subject is also (among others) to help students with processing the data measured within the framework of their diploma and other research works.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod, definice normalizace a chemometrie, opakování pravděpodobnosti a statistiky. 2. - 4. Základy normalizace (normy v chemické analýze; normy národní a mezinárodní; závaznost norem; tvorba norem, jejich kontrola, oprava a záměna; zavádění mezinárodních norem do norem národních; Evropská komise pro normalizaci - CEN; zabezpečení jakosti v analytické laboratoři). 5. - 6. Třída přesnosti přístroje. Průzkumová analýza jednorozměrných dat. 7. - 9. Analýza malých výběrů. 10. - 11. Analýza rozptylu ANOVA. 12. Regresní analýza. 13. - 14. Kalibrace a optimalizace. Validace. 15. Závěr Náplň cvičení: Pomocí dostupných software, především EXCEL, STATGRAPHICS, ADSTAT atd., procvičit možností chemometrických výpočtů. Program cvičení: 1. Úvod do normalizace a chemometrie, přehled použitelných software, zadání programů. 2. - 3. Cvičení z normalizace. 4. - 5. Software STATGRAPHICS, ADSTAT a další. 6. - 13. Software EXCEL 14. Docvičování a zadání náhradních programů 15. Zápočty, závěr.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner