615-0706/02 – Industrial Toxicology (PTox)

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student by měl mít přehled o akutní a chronickém působení jedů v organismu, metabolismu toxických látek v těle organismů, první pomoci, teorii toxičnosti, cestách vstupu látek do těla, jejich odbourávání, znalost z. č. 356/2003 Sb. o Chemických látkách a chemických přípravcích a dalších nařízení a vyhlášek souvisejících s tímto zákonem-klasifikace jedů atd. Požaduje se znalost o toxických účincích na vybraných anorganických a organických látkách, včetně toxicity živočichů a rostlin.

Teaching methods

Summary

Subject acquaints students with harmful effects of chemical compounds and chemical preparations on human health, with modes of entrance of these pollutants into a human body and with the metabolism of these compounds and with the first aid. It also introduces students into a system of valid laws and amendments in the field of chemical compounds and chemical preparations (including wastes)with the categorization of chemical compounds and preparations (by determination of their hazardous properties and by way of risk indication)with duties for organizations and enterprise subjects in connection with activities linked with chemical compounds and preparations, with rightfulness and expert competency for these compounds handling.

Compulsory literature:

1.Marhold J.: Přehled průmyslové toxikologie. a)Anorganické látky. Avicenum, Praha 198?. b)Organické látky. Sv. 1 a sv. 2. Avicenum, Praha 1986. 2.Lazarev N.V.: Chemické jedy v průmyslu. Díl I - Organické látky. Díl II - Anorganické a organické sloučeniny prvků. SZdN, Praha 1959. 3.Benátský M.: Průmyslová toxikologie. Elektronická forma učebních textů. VŠB- TU, Ostrava 2001 4.Zákon č. 157/1998 Sb. ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 5.Zákon č. 167/1998 Sb. ze dne 11. června 1998 o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 6.Nařízení vlády č. 10/1998 Sb. ze dne 16. prosince 1998 7.Vyhláška č. 301/1998 Sb. ze dne 2. prosince 1998, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno 8.Vyhláška č. 302/1998 Sb. ze dne 2. prosince 1998, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků 9.Vyhláška č. 305/1998 Sb. ze dne 10. prosince 1998, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe) 10.Vyhláška č. 306/1998 Sb. ze dne 10. prosince 1998, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí 11.Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. ze dne 10. prosince 1998, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek. Sbírka zákonů České republiky 1999, částka 11. 12.Vyhláška č. 26/1999 Sb. ze dne 29. prosince 1998 o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků 13.Vyhláška č. 27/1999 Sb. ze dne 29. prosince 1998 o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku 14.Vyhláška č. 251/1998 Sb. ze dne 16. října 1998, kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků nebezpečných pro životní prostředí 15.Vyhláška č. 299/1998 Sb. ze dne 2. prosince 1998, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí 16.Vyhláška č. 250/1998 Sb. ze dne 16. října 1998 o registraci chemických látek 17.Zákon č. 125/97 Sb. ze dne 13. května 1997 o odpadech 18.Zákon č. 238/1991 Sb. o odpadech- passé, byl zrušen zákonem 125/1997 Sb. 19.Zákon ČNR č. 389/1991 Sb. o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování 20.Zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 21.Zákon č. 218/1992 Sb. ze dne 27. dubna 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 22.Vyhláška MŽP č. 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství 23.Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí č. 46 24.Směrnice MZd ČSR č. 64/84 - Sborník Hygienické předpisy o hygienických zásadách pro práci s chemickými karcinogeny 25.Římanová D.: Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů včetně prováděcích předpisů s komentářem. Polygon, Praha 1999, 190 str. (obsahuje zákon, vyhlášky a nařízení, uvedené pod čísly 2, 4-10)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Toxikologie, její členění a obsah. Jedy a jiné škodliviny. Jedy v historii. 2. Platné právní předpisy týkající se jedů a látek škodlivých zdraví, hygienické normativy. 3. Působení hygienické služby - prevence, kontrola osob, riziková pracoviště. 4. Teorie toxičnosti. Cesty vstupu látek do těla. Přehled působení jedů v těle. Akutní a dlouhodobé působení jedů v těle. 5. Likvidace jedů v organismu, první pomoc při akutních otravách, léčení chronických otrav. Preventivní ochrana před působením jedů a zdraví škodlivých látek. 6. Klasifikace a kódové označení toxikologických vlastností a nebezpečnosti chemických látek a přípravků. 7. Přehled jedů podle nařízení vlády č. 10/1998 Sb. - zvlášť nebezpečné jedy a ostatní jedy. 8. Toxicita vybraných prvků a jejich anorganických sloučenin (2 - 3 přednášky). 9. Toxicita vybraných organických sloučenin (1 - 2 přednášky). 10. Toxicita živých organismů 9. (živočichů a rostlin), toxické působení při jejich průmyslovém zpracování a toxicita z nich vyráběných produktů. 11. Toxicita přípravků - výrobků pro domácí i průmyslové využití. 12. Radioaktivita a jiné pronikavé záření, ochrana před zářením. 13. Všeobecné zásady bezpečné práce v chemické laboratoři, chemickém průmyslu a při používání chemických přípravků (včetně norem, ukládání chemikálií a likvidace odpadů).

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner