615-0706/02 – Průmyslová toxikologie (PTox)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl mít přehled o akutní a chronickém působení jedů v organismu, metabolismu toxických látek v těle organismů, první pomoci, teorii toxičnosti, cestách vstupu látek do těla, jejich odbourávání, znalost z. č. 356/2003 Sb. o Chemických látkách a chemických přípravcích a dalších nařízení a vyhlášek souvisejících s tímto zákonem-klasifikace jedů atd. Požaduje se znalost o toxických účincích na vybraných anorganických a organických látkách, včetně toxicity živočichů a rostlin.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků na člověka, se způsoby vstupu těchto látek do těla a jejich metabolismem, s první pomocí při jeho postižení těmito látkami. Dále seznamuje posluchače s platnými zákony a přidruženými nařízeními a vyhláškami z oblasti chemických látek a chemických přípravků (včetně odpadů, které je obsahují) – s kategorizací chemických látek a přípravků (určováním jejich rizikových vlastností, způsobem označování rizikovosti), s povinnostmi organizací a podnikatelských subjektů v souvislosti s činnostmi spojenými s chemickými látkami a přípravky, s oprávněností a odbornou způsobilostí pro práci s těmito látkami atd.

Povinná literatura:

1.Marhold J.: Přehled průmyslové toxikologie. a)Anorganické látky. Avicenum, Praha 198?. b)Organické látky. Sv. 1 a sv. 2. Avicenum, Praha 1986. 2.Lazarev N.V.: Chemické jedy v průmyslu. Díl I - Organické látky. Díl II - Anorganické a organické sloučeniny prvků. SZdN, Praha 1959. 3.Benátský M.: Průmyslová toxikologie. Elektronická forma učebních textů. VŠB- TU, Ostrava 2001 4.Zákon č. 157/1998 Sb. ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 5.Zákon č. 167/1998 Sb. ze dne 11. června 1998 o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 6.Nařízení vlády č. 10/1998 Sb. ze dne 16. prosince 1998 7.Vyhláška č. 301/1998 Sb. ze dne 2. prosince 1998, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno 8.Vyhláška č. 302/1998 Sb. ze dne 2. prosince 1998, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků 9.Vyhláška č. 305/1998 Sb. ze dne 10. prosince 1998, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe) 10.Vyhláška č. 306/1998 Sb. ze dne 10. prosince 1998, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí 11.Nařízení vlády č. 25/1999 Sb. ze dne 10. prosince 1998, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek. Sbírka zákonů České republiky 1999, částka 11. 12.Vyhláška č. 26/1999 Sb. ze dne 29. prosince 1998 o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků 13.Vyhláška č. 27/1999 Sb. ze dne 29. prosince 1998 o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku 14.Vyhláška č. 251/1998 Sb. ze dne 16. října 1998, kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků nebezpečných pro životní prostředí 15.Vyhláška č. 299/1998 Sb. ze dne 2. prosince 1998, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí 16.Vyhláška č. 250/1998 Sb. ze dne 16. října 1998 o registraci chemických látek 17.Zákon č. 125/97 Sb. ze dne 13. května 1997 o odpadech 18.Zákon č. 238/1991 Sb. o odpadech- passé, byl zrušen zákonem 125/1997 Sb. 19.Zákon ČNR č. 389/1991 Sb. o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování 20.Zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 21.Zákon č. 218/1992 Sb. ze dne 27. dubna 1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 22.Vyhláška MŽP č. 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství 23.Směrnice o hygienických požadavcích na pracovní prostředí č. 46 24.Směrnice MZd ČSR č. 64/84 - Sborník Hygienické předpisy o hygienických zásadách pro práci s chemickými karcinogeny 25.Římanová D.: Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů včetně prováděcích předpisů s komentářem. Polygon, Praha 1999, 190 str. (obsahuje zákon, vyhlášky a nařízení, uvedené pod čísly 2, 4-10)

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Toxikologie, její členění a obsah. Jedy a jiné škodliviny. Jedy v historii. 2. Platné právní předpisy týkající se jedů a látek škodlivých zdraví, hygienické normativy. 3. Působení hygienické služby - prevence, kontrola osob, riziková pracoviště. 4. Teorie toxičnosti. Cesty vstupu látek do těla. Přehled působení jedů v těle. Akutní a dlouhodobé působení jedů v těle. 5. Likvidace jedů v organismu, první pomoc při akutních otravách, léčení chronických otrav. Preventivní ochrana před působením jedů a zdraví škodlivých látek. 6. Klasifikace a kódové označení toxikologických vlastností a nebezpečnosti chemických látek a přípravků. 7. Přehled jedů podle nařízení vlády č. 10/1998 Sb. - zvlášť nebezpečné jedy a ostatní jedy. 8. Toxicita vybraných prvků a jejich anorganických sloučenin (2 - 3 přednášky). 9. Toxicita vybraných organických sloučenin (1 - 2 přednášky). 10. Toxicita živých organismů 9. (živočichů a rostlin), toxické působení při jejich průmyslovém zpracování a toxicita z nich vyráběných produktů. 11. Toxicita přípravků - výrobků pro domácí i průmyslové využití. 12. Radioaktivita a jiné pronikavé záření, ochrana před zářením. 13. Všeobecné zásady bezpečné práce v chemické laboratoři, chemickém průmyslu a při používání chemických přípravků (včetně norem, ukládání chemikálií a likvidace odpadů).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Zkušebnictví a jakost materiálu P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.