615-0802/01 – Metody monitorování životního prostředí (MMŽP)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami analytické chemie a typy toxických látek tak, aby je mohl aplikovat v běžné laboratorní praxi při kontrole a ochraně životního prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá základy analytické chemie a její aplikací při analýze složek životního prostředí. Výuka je zaměřena na nejčastěji používané klasické a instrumentální analytické metody, na vlastnosti a výskyt toxických látek v životním prostředí. Provádí se formou přednášek a praktických cvičení v laboratoři.

Povinná literatura:

[1] Popl M., Fähnrich J.: Analytická chemie životního prostředí. VŠCHT, Praha, 1991, 218 s. [2] Praus P., Dombek V., Klika Z.: Základy analytické chemie. VŠB-TUO, Ostrava, 2001, 110 s.

Doporučená literatura:

[1] Holzbecher, Z., Churáček J.a kol.: Analytická chemie. SNTL, Praha 1987, 664 s. [2] http://www.cdc.gov/niosh [3] http://www.suro.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristiky analytických metod, volba metod, vnitřní (regulační diagramy) a vnější (mezilaboratorní porovnávání) kontrola jakosti v laboratoři, referenční materiály, akreditace, autorizace. Kontrolní organizace v České republice. 2. Monitoring chemických látek v ovzduší. Emise, imise. Výpočet objemové koncentrace. Vzorkování vzduch: Plynotěsné stříkačky, plynové vzorkovnice, impingery, absorpční roztoky, pasivní vzorkovače, skladování a manipulace se vzorky. Záchyt prachových částic. Záchyt látek na tuhém sorbentu: Průniková křivka, používané sorbenty, způsoby desorpce látek. 3. Stanovení lehkých uhlovodíků, monoaromátů a polyaromatických uhlovodíků, dioxinů a dibenzofuranů pomocí plynové chromatografie: Principy prekoncetrace, čištění extraktu, dávkování vzorku, volba kolon a detektorů, podmínky analýzy. Platné legislativa. 4. Stanovení polyaromatických uhlovodíku pomocí kapalinové chromatografie (viz plynová chromatografie). Stanovení oxidů síry, uhlíku, dusíku, sulfanu a amoniaku: nebezpečnost látek, metody stanovení (UV-VIS a IČ spektrometrie, chromatografie, potenciometrie, fluorometrie, titrační metody včetně titrace coulometrické atd.), mobilní analyzátory. Hygienické limity uvedených látek v ovzduší. 5. Stanovení ozónu, sloučenin fluoru, fenolů, formaldehydu v ovzduší: nebezpečnost látek, metody stanovení (UV-VIS a IČ spektrometrie, chromatografie, potenciometrie, fluorometrie, titrační metody včetně titrace coulometrické atd.). Hygienické limity uvedených látek v ovzduší. 6. Monitoring chemických látek ve vodách. Typy vod, druhy znečištění. Pitná voda: platná legislativa a limitní hodnoty. Dělení možných polutantů, skupinové a senzorické parametry v analýze vod. Způsoby vzorkování vod, pasivní vzorkovače, typy vzorkovnic, konzervace a skladování vzorků. 7. Stanovení polyaromatických uhlovodíků, polychlorovaných bifenylů a fenolů ve vodách. Izolace z vody, prekoncentrační techniky, čištění extraktu. Analýza pomocí plynové (dávkování vzorku, volba kolon a detektorů, podmínky analýzy), kapalinové chromatografie (dtto) a infračervené spektrometrie (nepolární extrahovatelné látky). Hygienické limity uvedených látek pitných vodách. 8. Stanovení pesticidních látek, dioxinů a dibenzofuranů ve vodách. Izolace z vody, prekoncentrační techniky, čištění extraktu. Analýza pomocí plynové a kapalinové chromatografie. Hygienické limity uvedených látek v pitných vodách. 9. Stanovení těžkých kovů ve vodách. Odběr, konzervace, skladování a skladování vzorků. Analýza pomocí atomové absorpční, atomové emisní (ICP-OES), UV-VIS spektrometrie, polarografie a voltametrie. Speciační analýza. Hygienické limity těžkých kovů v pitných vodách. 10. Stanovení anorganických aniontů ve vodách. Odběr, konzervace a skladování vzorků. Analýza pomocí UV-VIS spektrometrie, iontové chromatografie, kapilární elektroforézy a izotachoforézy, iontově selektivních elektrod a klasických metod (gravimetrie a odměrná analýzy). Hygienické limity uvedených látek v pitných vodách. 11. Monitoring chemických látek v půdách. Způsoby odběru vzorků, homogenizace. Extrakce rozpouštědlem: vodné výluhy, extrakce ultrazvukem a Soxhletova extrakce, extrakce tekutinou v nadkritickém stavu. Hlavní kontaminanty půd (organické a anorganické). 12. Stanovení organických látek a těžkých kovů v půdách. Použití chromatografických a spektrálních metod uvedených výše. Speciační analýza vybraných těžkých kovů. 13. Monitoring radioktivity. Přírodní radioaktivita v životním prostředí (ŽP), zdroje umělých radionuklidů, uvolňovaných do ŽP. Orgány státní správy v oblasti radioaktivity (SÚJB, SÚRO) a platná legislativa (atomový zákon, vyhláška č. 370/2002 Sb. o radiační ochraně). Radiační monitorovací síť ČR – běžný režim a režim havarijní, stacionární a pojezdové měření příkonů dávkových ekvivalentů, vybavení, zpracování naměřených dat a prezentace pro občany. Monitorovací plán území ČR. 14. Stanovení aktivity radionuklidů v jednotlivých složkách ŽP (voda ve veřejných vodovodech, povrchová voda, sedimenty, půda, mléko, houby atd.) a lidských obydlích (stanovení Rn v domech, stanovení radionuklidů ve stavebních materiálech). Stanovované radionuklidy, metody stanovení, přístrojové vybavení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.