615-0806/01 – Toxikologie (Tox)

Garantující katedraKatedra analytické chemie a zkoušení materiáluKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podat komplexní informace o škodlivých a toxických účincích látek (organické a anorganické), základních pojmech-toxicita, teratogenita, mutagenita, apod. Předmět je zaměřen i na toxicitu hub, rostlin, živočichů, drog, chemických zbraní. Vysvětleny jsou i aspekty přeměny toxických látek v organismu člověka jednotlivými pochody. Součástí předmětu je i právní stránka toxikologie a to platné normativy, vyhlášky, zákony a nařízení dle EU. Zvláštní pozornost je věnována problematice ekotoxikologie a testu dle OECD.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků na člověka (anorganické i organické látky), se způsoby vstupu těchto látek do těla a jejich detailnějším metabolismem. Předmět se věnuje také částečně oblasti biochemie, organické chemie a biologie v návaznosti na toxikologii, včetně první pomoci při postiženích těmito látkami. Část je věnována dějům, které probíhají v lidském organismu, detailnější postupy odbourávání toxických látek, jejich vliv na mutace, degenerace, karcinogenitu, reprodukci, mutagenitu, dále pak vliv toxicity těchto látek na funkci mozku, jater, srdce a dalších orgánů, apod., ve kterých dochází k odbourávání toxických látek, včetně testů akutní toxicity. Část předmětu je blíže zaměřena na podrobnější výklad k oblasti, jež se věnuje plísním a z toho souvisejících toxických účinků, včetně problematiky toxicity hub, drog, léků a bojových látek, včetně toxikologie rostlin. Dále předmět seznamuje posluchače s platnými zákony a přidruženými nařízeními a vyhláškami z oblasti chemických látek a chemických přípravků, tedy platných vyhlášek nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení GHS) a nařízení k z. č. 356/2003 Sb., k z. č. 345/2005 Sb., resp. zákonu o odpadech, haváriích, psychotropních a omamných látkách apod. Další formou jsou informace o využití aplikace znalostí v oblasti chemie popř. i v jiných oborech, tj. vedení evidence chemikálií, práce a nakládání s těmito látkami, poskytnutí 1. pomoci, otázky bezpečnosti práce s chemickými látkami, atd.

Povinná literatura:

[1] Tichý, M.(1998): Toxikologie pro chemiky, Karolinum UK Praha, 90 s [2] Marhold J.: Přehled průmyslové toxikologie. a) Anorganické látky. Avicenum, Praha 1980. b) Organické látky. Avicenum, Praha 1986. .

Doporučená literatura:

[1]. Lazarev N.V.: Chemické jedy v průmyslu. Díl I - Organické látky. Díl II-Anorganické a organické sloučeniny prvků. SZdN, Praha 1959. [2]. Hodgson, E., Levi P.E.: A Textbook of Modern Toxicology. Elsevier Sci. Publ., New York, Amsterdam, London, 1987. [3]. Timbrell, J.A.: Introduction to Toxicology. The 2nd Edition. Taylor and Francis, London, 1994. [4]. Matrka, M., Rustek, V.(1991): Průmyslová toxikologie, VŠCHT Pardubice, 157 s. [5]. Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. [6]. Zákon č. 362/2004 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. [7] Corrigendum to Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parlament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No. 1907/2006 http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2008&T3=1272&RechType=RECH_naturel&Submit=Search.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Toxikologie, její členění a obsah. Jedy a jiné škodliviny. Jedy v historii. 2.Platné právní předpisy týkající se jedů a látek škodlivých zdraví, hygienické normativy. 3.Působení hygienické služby - prevence, kontrola osob, riziková pracoviště. 4.Teorie toxičnosti. Cesty vstupu látek do těla. Přehled působení jedů v těle. Akutní a dlouhodobé působení jedů v těle. 5.Likvidace jedů v organismu, první pomoc při akutních otravách, léčení chronických otrav. Preventivní ochrana před působením jedů a zdraví škodlivých látek. 6.Klasifikace a kódové označení toxikologických vlastností a nebezpečnosti chemických látek a přípravků. 7.Přehled jedů podle nařízení vlády č. 10/1998 Sb. - zvlášť nebezpečné jedy a ostatní jedy. 8.Toxicita vybraných prvků a jejich anorganických sloučenin (2 - 3 přednášky). 9.Toxicita vybraných organických sloučenin (1 - 2 přednášky). 10.Toxicita živých organismů 9. (živočichů a rostlin), toxické působení při jejich průmyslovém zpracování a toxicita z nich vyráběných produktů. 11.Toxicita přípravků - výrobků pro domácí i průmyslové využití. 12.Radioaktivita a jiné pronikavé záření, ochrana před zářením. 13.Všeobecné zásady bezpečné práce v chemické laboratoři, chemickém průmyslu a při používání chemických přípravků (včetně norem, ukládání chemikálií a likvidace odpadů).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.