615-0813/01 – Chemicasl and material databases (CHMD)

Gurantor departmentDepartment of Analytic Chemistry ProcessesCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR57 doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
KLI25 prof. Ing. Zdeněk Klika, CSc.
KOZ60 doc. RNDr. Ervín Kozubek, CSc.
PAV57 Ing. Jiří Pavlovský, Ph.D.
PRA37 prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
RIT37 doc. Ing. Michal Ritz, Ph.D.
VON37 Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- Inform about databases substances, structures, phase diagrams, reactions and properties of materials, as well as spectra for identification, - Explain the activities of institutions zybývajících the collection and dissemination of such information (Gmelin, Landolt-Boerstein, Elsevier), - Explain how the chemical, material, and reaction databases built and how they work, -Explain how to use these databases to search for structural regularities and correlations between structure, properties and reactivity in order to predict and develop new materials and technologies, -Explain how to work with literature and databases of bibliographic information, especially in the context of institutions leading products in Computer Science - Chemical Abstracts Service and the Institute for Scientific Information.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Přednáška pojednává o databázích struktur a vlastností materiálů, jakož i spekter pro jejich identifikaci, databáze reakcí a aktivity institucí zabývajících se shromažďováním, redakcí a rozšiřováním takových informací. Je vysvětlováno jak se chemické, materiálové a reakční databáze budují a jak se s nimi pracuje. Velký důraz se klade na využití databází pro hledání strukturních zákonitostí a korelací mezi strukturou, vlastnostmi a reaktivitou za účelem predikce a vývoje nových materiálů a technologií. Vysvětluje se jak pracovat s literaturou a s databázemi bibliografických informací zejména v kontextu produktů vrcholných světových institucí v oboru informatiky – Chemical Abstract Service a Institute for Scientific Information.

Compulsory literature:

1. R. E. MAIZELL: How to find chemical information, John Wiley, New York 1987 2. S. JAMES: Using literature, John Wiley, Chichester 1987 3. J. FIALA: Báze dat v krystalografii a materiálovém výzkumu, Chemické listy 84 (1990), s. 395-398 4. J. FIALA: Spectra Data Bases for Chemical Compound Identification, Computer Physics Communications 33 (1984), s. 85-89 5 J. FIALA, T. HAVLÍK: Sledovanie a vyhľadávanie vedeckých informácií, Vesmír 66 (1987), s. 395-398 6. J. ŠILHÁNEK: Přístup on-line k chemickým a chemickoinženýrským informacím, Chemický průmysl 43/68 (1993), s. 65-69

Recommended literature:

After an agreement with lecturer.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

There are no additional requirements for students.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Material databases 2. Publication databases 3. Spectral and diffraction datatabes and libraries

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45  20
        Examination Examination 55  31
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2013/2014 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N3909) Process Engineering (3911T008) Chemical and Physical Methods of Material Testing P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner