616-0018/03 – Základy ekologie (ZE)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Radmila KučerováGarant verze předmětuDr. Ing. Stanislav Bartusek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MUL43 Ing. Hana Müllerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude znát základní ekologické vztahy

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a vztahy ve vědním oboru ekologie a její praktické disciplíně OŽP.

Povinná literatura:

/1/Herčík,M.-Lapčík, V.-Obroučka, K.: Ochrana životního prostředí. Skripta VŠB-TUO, Ostrava, 1995. /2/Kudrna a kol.: Biosféra a lidstvo. Academia Praha 1988. /3/Duvigneaud, P: Ekologická syntéza. Academia Praha 1988.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náplň a předmět zkoumání ekologie, některé základní ekologické pojmy. Ochrana ŽP ve vztahu k ekologii. Individuum, populace, společenstvo, ekosystém, biosféra. 2. Populace. Definice. Hustota a biomasa. Růst populace (natalita, mortalita, růst), růst závislý nebo nezávislý na hustotě, forma růstu atd. Struktura populace, metabolismus populace. Vztah k prostoru a limitující faktory. Vztah mezi populacemi. 3. Společenstvo. Definice. Metabolismus. Struktura v čase a prostoru. Stratifikace a periodicita. Dynamika. Mezidruhové kooperace a konkurence. Ekologická nika. Primární a sekundární sukcese. Formace stavu klimaxu. Biomy. 4. Ekosystém. Základní principy, funkce. Potravní vazby, trofické řetězce a sítě. Regulace trofických řetězců. Tok neboli proud energie. Energetická bilance. Tok energie a produktivita ekosystémů. Biogeochemické cykly. Umělé a přirozené ekosystémy. 5. Prostředí biotické a abiotické. Působení faktorů prostředí na organismy. Závislost na faktorech prostředí. Adaptace a konvergence druhů. Faktory limitující a produkční. Rozsah tolerance, ekologická amplituda druhu. Zákon tolerance a zákon minima. 6. Biosféra, noosféra.Definice. Biogeochemické cykly na zeměkouli. Produktivita biosféry a lidská výživa. Biosféra – zdroj blahobytu a bohatství a naopak zdroj nebezpečí. Člověk a jeho výživa. Zrychlené tempo růstu světové populace. 7. Zdroje biosféry. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje biosféry. Kontaminace biosféry. Ekologické krize. Přírodní zdroje: půda, voda, ovzduší, rostlinstvo, živočišstvo. 8. Energetické a nerostné zdroje biosféry. Promarní zdroje biosféry. Sluneční záření a jeho využívání. Heliotechnika. Energie větru. Energie moře a vodních toků. Geotermální energie.Termonukleární energie využívání nerostných zdrojů. 9. Člověk a jeho prostředí. Vývoj člověka. Vliv činnosti člověka na ŽP. Člověk a energie. Populace člověka. Člověk a zdraví. Kontaminace potravního řetězce. Působení a vliv znečišťujících látek na člověka. Cvičení: - výpočet základní metabolické rychlosti; - typy potravních řetězců, ekologické pyramidy; - společenstva a příklady ekosystémů; - biogeochemické cykly jednotlivých prvků; - fotosyntéza; - výpočet energie, agro-alimentární systém; - Exkurze: Vodárenská nádrž Šance - Řečice; - Exkurze: chráněné oblasti SM kraje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2109) Metalurgické inženýrství (2109T022) Slévárenství (04) Slévárenství P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M3909) Procesní inženýrství (2805T002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí (04) Chemie a technologie ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.