616-0402/04 – Nakládání s odpady (NsO)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity4
Garant předmětuIng. Jiří Fiedor, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Fiedor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
GRY060 Ing. Barbora Grycová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní požadavky kladené platnou legislativou v dané oblasti - student bude znát základní povinnosti původců odpadů - student bude znát zdroje odpadů z výrobní a spotřební sféry - student bude umět analyzovat vzorky odpaů na základní fyzikálné a termochenické vlastnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalostí v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství, jako jsou zdroje odpadů, druhy odpadů a možnosti snižování jejich množství, právní úprava v odpadovém hospodářství. Pozornost je věnována rovněž způsobům odstraňování odpadů a metodám jejich zneškodňování.

Povinná literatura:

1. Herčík M., Lapčík V., Obroučka K.: Ochrana životního prostředí. ES VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1994. 2. Kuraš M., a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. ČEÚ Praha 1994. 3. Obroučka K.: Termické zneškodňování odpadů. Skripta VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1997. 4. Platná legislativa k problematice odpadového hospodářství.

Doporučená literatura:

1. Tölgyessy J., Piatrik M.: Odpad - surovina budúcnosti. Obzor Bratislava 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní test a prezentace

E-learning

Fiedor J. Odpadové hospodářství I. e-learningová studijní opora, 2010.

Další požadavky na studenta

Studenti zpracují zprávu z absolvované exkurze a a protokoly o provedených laboratorních cvičeních

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
616-0413 OŽP Ochrana životního prostředí Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy odpadového hospodářství. Příčiny vzniku odpadů. Druhy a kategorie odpadů. Historický vývoj nakládání s odpady. Nebezpečné vlastnosti odpadů. Hodnocení nebezpečnosti odpadů. Zdroje a výskyt odpadů. Priority nakládání s odpady. Využívání odpadů. Recyklace a regenerace odpadů. Náklady na odstraňování odpadů. 2. Právní úprava v odpadovém hospodářství. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pojem odpad, nebezpečný odpad, komunální odpad a další pojmy. Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů. Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů. Obecné povinnosti při nakládání s odpady. 3. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, výkupu a sběru odpadů. Technické požadavky na zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů. Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu. Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti. 4. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů postup při zařazování odpadů podle katalogu odpadů. Zelený, žlutý a červený seznam odpadů. Postup při udělování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů. Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Pověřená osoba. Definice nebezpečných vlastností odpadů. Metody pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Odběr vzorků. Postup hodnocení nebezpečných vlastností. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. 5. Komunální odpady. Shromažďování komunálních odpadů. Třídění a separovaný sběr komunálních odpadů. Nebezpečné látky v komunálních odpadech. Využívání komunálních odpadů. Odstraňování tuhého komunálního odpadů. Problémy při skládkování komunálního odpadů. Strojní třídění komunálního odpadu. Materiálové a energetické využití komunálních odpadů. Obalové materiály v komunálních odpadech. Zastoupení jednotlivých složek komunálního odpadu. Vliv použitých obalů na životní prostředí. Kaly z městských čistíren odpadních vod. Surové kaly a stabilizované kaly. Složení kalů z ČOV (patogenní mikroorganismy, těžké kovy). Zahušťování, stabilizace, odvodnění, desinfekce. Anaerobní stabilizace, výroba bioplynu. Spalování a pyrolýza kalů z ČOV. Odpady z potravinářského průmyslu. Druhy odpadů vznikajících při výrově a zpracování potravin. Živočišné tuky a mléčné výrobky (obsahují PCB). Odpadní vody se zvýšeným obsahem NaCl, NO3-, NO2-, antibiotik. Využití odpadu jako krmiva, energetické využití potravinářského odpadu, biologická přeměna kompost a bioplyn. 6. Odpady z průmyslu. Kyslíkaté sloučeniny (alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony), dusíkaté sloučeniny (aminy, trinitrotoluen, nitrily), sirné sloučeniny (thioly, sulfidy), uhlovodíky, polycyklické aromatické uhlovodíky PAU, halogenové uhlovodíky, polychlorované bifenyly. Recyklace a regenerace průmyslových odpadů. Základní koncepce nakládání s průmyslovými odpady. Ekologické aspekty průmyslových odpadů. Základní postupy zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů (spalování, pyrolytický rozklad, tavení do strusky, neutralizace a srážení, odsolování, anaerobní rozklad).Odpady z chemických anorganických výrob. Kyselina sírová, amoniak, hydroxid sodný, chlor, kyselina fosforečná, kyselina dusičná. Recyklace použitých katalyzátorů a kalů. Odpady obsahující fluor. Kyanidy. Odpady z chemických organických výrob. Tenzidy, organická barviva, pigmenty, léčiva, pesticidy. Polymerní odpady (ethylen, fenol, propylen, formaldehyd). Kovonosné odpady. Galvanické lázně. Oxidy železa. Chelatizační činidla. Recyklace kovonosných odpadů s obsahem hliníku, mědi, olova, kadmia. Odpady z výroby kovů. Odpady ze zpracování kovů. Amortizační odpady. Způsoby zpracování a využití. Přepracování galvanizačních kalů. Odpady ze sklářských provozů. Střepy obsahující kovové příměsi (Pb, Se, Sb, Cd), strusky a vyzdívky s vysokým obsahem těžkých kovů. Brusné odpady se zbytky brusiva. Odpad z leptání skla. Regenerace skleněných vláken. 7. Odpady ze strojírenství. Cementářské prášky, kalírenské soli. Chlorované uhlovodíky (chlorované bifenyly, dioxiny, furany). Použité chladicí kapaliny, řezné emulze z obráběcích provozů. Zbytky barev z lakoven a stříkacích boxů. Použité čisticí prostředky. Upotřebené olejové filtry a použité mazací tuky z demontovaných strojů. Olejové kaly z kalicích lázní se zbytky okují. Odpady ze stavební činnosti. Odpady z pozemních staveb. Odpady z dopravních a inženýrských staveb. Zeminy a výkopové materiály, stavební suti, silniční demoliční materiály, stavební odpady ze stavenišť. Úprava stavebních odpadů a jejich zpětné využití. 8. Odpady z kožedělného průmyslu. Chemické materiály k rozpouštění zvířecích kůží na usně (koncentrované roztoky vápna a hydrátu síranu sodného). Odpady z chromočinění, chromité soli, mravenčan sodný. Odpady z kožedělných výrob (odpadový tuk, odpadová srst, keratinové odpady). Zhodnocení a využití odpadů z kožedělného průmyslu. Odpady z textilního průmyslu. Syntetické polymerní vlákna. Barviva, maziva a antistatická činidla (nitrofenoly, aromatické aminy, sirné sloučeniny). Druhy textilních materiálů a z nich vznikajících odpadů (vlákna, nitě, plošné textilní útvary, nesortimentní odpady). Vhodné metody využití a zpracování textilních odpadů. 9. Odpad z energetického průmyslu. Odpadní produkty energetického průmyslu (popel, popílek, škvára). Škodlivý vliv popílku na zdraví a prostředí. Využití popílku a škváry ve stavebnictví (porobeton, cihlářská výroba, plnidla do cementu, stavba komunikací). Praktické možnosti využití popílku v zemědělství. Odpady z výroby elektrických zařízení obsahujících PCB. Směsi chemikálií při výrobě fotomateriálů. Odpady z odsiřovacích zařízení. Obaly z PVC. Odpady z výroby elektrotechnických součástek. 10. Odpady z těžby, dopravy, zpracování a využití ropy. Těkavé organické látky VOC. Upotřebené mazací oleje UMO. Odpady vznikající při dopravě ropy (námořní přeprava, doprava ropovody, silniční a železniční doprava). Postupy při haváriích na vodních plochách a tocích. Emise v závodech na zpracování ropy. Kapalné odpady vznikající při zpracování ropy. Rafinérské kaly. Technologické odpadní proudy vznikající při zpracování ropy odpady z rafinace ropných olejů, upotřebené bělicí hlinky, povlaky a inkrustace ze skladovacích nádrží, prach a kontaminovaná zemina). Upotřebená rafinační činidla a chemikálie. Minimalizace množství odpadů. Optimalizace postupů nakládání s rafinérskými odpady. Konečné způsoby zpracování rafinérských odpadů. 11. Odpady ze zemědělství a lesnictví. Odpady z rostlinné výroby a jejich zpracování (sláma, odpady z moření osiv, plastové obaly, anorganické agrochemikálie, zbytky organických pesticidů). Odpady z živočišné výroby. Stelivové a bezstelivové provozy. Výroba bioplynu. Využití a zpracování kejdy. Zpracování zemědělského odpadu v zahraničí. Využití a zpracování dřevní hmoty. Odpady při výrobě buničiny. Energetické využití dřevního odpadu. Využití odpadu z výroby papíru a lepenky. 12. Technologie zpracování odpadů. Termické metody zpracování odpadů (Spalování, obecné schéma spalovny odpadů, produkty spalování a nakládání s nimi, pyrolýza odpadů). 13. Biologické metody zpracování odpadů. Aerobní a anaerobní rozklad a jeho principy. Fyzikální, chemické a fyzikálně chemické způsoby zpracování odpadů. 14. Ukládání odpadů na skládky a do podzemních prostor. Těsnění a odvodnění skládek. Vybavení skládek. Vylučující kriteria pro výstavbu skládek. Rekultivace, asanace a následná péče o skládku. Poplatky za ukládání odpadů na skládky. Finanční rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 5
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  5
                ústní zkouška Ústní zkouška 20  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (3911R008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku