616-0406/02 – Informační systémy ŽP (ISŽP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIT02 RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět pracovat s pojmy data, informace, metadata - student bude znát strukturu informačních systémů - student bude znát principy fungování informačních systémů - student bude znát základní fakta o geografických informačních systémech - student bude mít přehled o informačních systémech týkajících se životního prostředí

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je představit studentům informační systémy. Nejdříve se předmět věnuje základním pojmům používaných v problematice informačních systémů. Následně jsou prezentovány běžně používané informační systémy. Dále je rozebírána struktura informačních systémů a principy jejich fungování. Nakonec jsou prezentovány informační systémy, které slouží jako zdroj dat v problematice životního prostředí.

Povinná literatura:

• BITTA, Jan. Studijní opora : Geoinformační technologie. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, 2008. 67 s. • TUČEK, J.: Geografické informační systémy, Principy a praxe. Computer Press, Praha, 1998. • Longley P.A.: Geographic Information Systems and Science. Wiley and Sons Limited, New York, 2001.

Doporučená literatura:

Longley P.A.: Geographic Information Systems and Science. Wiley and Sons Limited New York, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test

E-learning

• BITTA, Jan. Studijní opora : Geoinformační technologie. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ochrany životního prostředí v průmyslu, 2008. 67 s.

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. týden Úvodní hodina. Seznámení studentů s náplní předmětu. Školení o zásadách a bezpečnosti pro práci v počítačové laboratoři. Sdělení podmínek pro udělení zápočtu a zkoušky. 2. týden Základní pojmy problematiky informačních systémů. Vysvětlení základních pojmů vztahujících se k problematice informačních systémů. Vysvětlení pojmu informační systém, příklady informačních systémů, se kterými se lze běžně setkat a které jsou běžně používány. Vysvětlení pojmů data, informace, metadata. Příklady popisující rozdíl mezi daty a informacemi. Příklady metadat a ukázky důležitosti metadat při řešení praktických problémů. 3. týden Struktura informačního systémů. Popis základní struktury digitálního informačního systému. Popis a vysvětlení důležitosti jednotlivých složek informačního systému. Popis vlivu informačních systémů na fungování a organizační strukturu podniků a organizací. Srovnání hodnot a cenových náročností pořízení základních složek informačních systémů. Srovnání délky životnosti jednotlivých složek informačních systémů. 4. týden Datové modely. Vysvětlení pojmu datový model a jeho souvztažnost k problematice informačních systémů. Vysvětlení principů fungování hierarchických datových modelů. Ukázky příkladů použití hierarchických datových modelů. Vysvětlení principů fungování síťových datových modelů. Ukázky příkladů použití síťových datových modelů. Vysvětlení principů fungování relačních datových modelů. Ukázky příkladů použití relačních datových modelů. Ukázka sestavení relačního datového modelu. Srovnání popsaných typů datových modelů, jejich výhod a nevýhod. 5. týden Analogová a digitální data. Vysvětlení pojmu analogová data. Obecný popis způsobu pořizování analogových dat. Příklady pořizování a zaznamenávání analogových dat – termograf, gramofon, magnetická páska. Vysvětlení pojmu digitální data. Obecný popis zaznamenávání digitálních dat. Vysvětlení pojmů bit, byte, binární čísla. Způsoby zaznamenávání čísel, znaků, barev, obrazu a zvuku. Popis výhod a nevýhod používání analogových a digitálních dat. Ukázka popsaného pomocí srovnání analogového a digitální přenosu TV signálu. 6. týden Historie počítačové techniky. Ukázky a příklady strojů a zařízení, které předcházely vznik počítačů. Vysvětlení omezenosti jejich využití. Popis problémů, jejichž řešení vedlo k prvním počítačům. První počítače a principy jejich fungování. Elektronkové počítače. Počítače s polovodičovými čipy. Počítačová revoluce. Princip fungování počítačových sítí, internet. Hypertext, WorldWideWeb, internetová bublina a Web 2.0. 7. týden Principy fungování počítačů. Problémy prvních počítačů. Von Neumannova struktura počítače – schéma základních součástí počítače. Jejich vzájemné vztahy a komunikace. Principy fungování počítačů podle von Neumanna. Alternativní možnosti fungování počítačů odlišné od von Neumannovy struktury. 8. týden Informační systémy s obecně platnými informacemi. Popis a struktura Portálu veřejné správy. Ukázka informací dostupných z tohoto informačního systému. Popis a struktura obchodního rejstříku. Popis a struktura registru ekonomických subjektů. Základy vyhledávání publikací a článků ve zdrojích dostupných přes Knihovnu VŠB-TUO. 9. týden Zákon o svobodném přístupu k informacím. Základní teze zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Možnosti a omezení přístupů k informacím dané tímto zákonem. Vztah tohoto zákona k problematice životního prostředí. Všeobecně zveřejňovaná data vztahující se k životnímu prostředí. 10. týden Informační systémy umožňující přístup ke zveřejňovaným datům o životním prostředí. Základní fakta o zákonu č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Informační systém EIA popis a struktura systému. Popis a struktura Informačního systému kvality ovzduší (ISKO). Popis a struktura Integrovaného registru znečišťovatelů (IRZ). 11. týden Vykazování údajů o životním prostředí. Povinně vykazované údaje o vlivu na životní prostředí. Způsoby vykazovaní vlivu a informační systémy pomáhající respondentům s těmito úkony. Vykazování dat pro potřeby ČSÚ. Vykazování dat do Registru zdrojů znečišťování ovzduší. Vykazování dat o odpadech. Vykazování dat do souhrnné provozní evidence. Vykazování dat do Integrovaného registru znečišťovatelů. 12. týden Česká informační agentura životního prostředí (CENIA). Oblasti státní správy zajišťované CENIA. Organizační struktura CENIA. Informační systémy provozované, udržované a zajišťované CENIA. Pozn.: Tato přednáška je po domluvě realizována zaměstnanci CENIA. 13. týden Geografické informační systémy. Vysvětlení pojmu geografický informační systém (GIS). Rozdíl mezi GIS a obecnými informačními systémy. Prostorová data a informace. Struktura prostorových dat. Provádění prostorových analýz. Běžně dostupné geografické informační systémy a způsoby jejich využití. 14. týden Modely a modelování. Vysvětlení pojmů model a modelování. Příklady ukazující všeobecnou rozšířenost využití modelů. Vysvětlení rozdílu mezi fyzickými a abstraktními modely. Příklady ukazující rozdíl ve fungování těchto dvou kategorií modelů. Matematické modely jako speciální případ abstraktních modelů. Omezení použitelnosti matematických modelů a chyby matematických modelů. Souhrn doporučení pro jejich používání. Matematické modely jevů vztahujících se k životnímu prostředí. Náplň cvičení: - Zkušební sestavení relačního datového modelu pro vzorový informační systém - Prezentace fungování vybraných informačních systémů studenty. - Modelové praktické ukázky vykazování dat o životním prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  1
        Zkouška Zkouška 70 (70) 1 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 50  1
                Ústní část zkoušky Ústní zkouška 20  1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.