616-0409/01 – Základy pedologie a hydrologie (ZPH)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOB04 Ing.Bc. Vítězslav Dobeš, CSc.
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
PAV13 Ing. Irena Pavlíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student musí být schopen definovat vlastnosti vody a jejich praktické uplatnění, vyjádřit chemické složení vod, popsat druhy vod. Student musí být schopen charakterizovat procesy primárního a sekundárního znečišťování vod. Student musí být schopen vyložit fyzikální, chemické a bilogické způsoby čištění odpadních vod a jejich praktické uplatnění. Student musí být schopen definovat základní principy ochrany vod v ČR a vysvětlit legislativní rámec ochrany vod v ČR a EU. Student musí být schopen definovat vlastnosti půdy a jejich praktické uplatnění, vyjádřit složení půd a být obeznámen s taxonomií půd v ČR. Student musí být schopen charakterizovat procesy poškozování a znečišťování půd a definovat základní znečišťující látky. Student musí být schopen charakterizovat sanační metody a jejich praktické uplatnění. Student musí být schopen definovat základní principy ochrany půd v ČR a vysvětlit legislativní rámec ochrany půd v ČR a EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studovány jsou základy hydrologie, kvantifikace zásob vody v hydrosféře. Jsou studovány prvky hydrologické bilance, postupy měření základních hydrologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování. Dále je studium soustředěno na půdotvorné faktory, fyzikální a fyzikálně-chemické charakteristiky půd, agrochemické vlastnosti půd, půdní vodu, hydrostatika a hydrodynamika půdní vody, klasifikace půd. Nakonec je pozornost věnována pohybu vody pod zemským povrchem, hydropedologický průzkum a vodní režim půd.

Povinná literatura:

- NYPL, Vladimír; KURÁŽ, Václav. Hydrologie a pedologie. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1992. 293 s. ISBN 80-7080-152-2. • KEMEL, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2000. 290 s. ISBN: 80-01-01456-8. • NĚMEČEK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Libuše; KUTÍLEK, Miroslav. Pedologie a paleopedologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 1990. 546 s. ISBN 80-200-0153-0.

Doporučená literatura:

• PITTER, Pavel. Hydrochemie. Vyd. 3., přepracované. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. 568 s. ISBN 80-7080-340-1. • NĚMEČEK, Jan. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Vyd. 1. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. 79 s. ISBN 80-238-8061-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

projekt

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Hydrosféra, hydrologie. Základní pojmy. • Povodí. Srážko-odtokový proces v povodí. Hydrologický cyklus. Hydrologická bilance. Základní bilanční rovnice. • Vlhkost ovzduší. Výpar. Srážky (vznik a druhy, extrémní deště, měření srážek, plošné a časové rozdělení srážek.). • Vodní toky. Říční síť (klasifikace základní charakteristiky). Vodní stavy a jejich pozorování. Měření průtoků. Měrná křivka průtoku. • Čáry četnosti a čáry překročení průtoků. Vlivy působící na povrchový odtok. Maximální průtoky. Minimální průtoky. Zimní režim toků a ledové jevy. Povodně. • Vodní nádrže. Účel vodních nádrží a jejich rozdělení. Povodí nádrže, určení největšího odtokového množství. Přehrady. Teplotní a chemická stratifikace. Pohyby vodních mas. • Podpovrchová voda. Podzemní vody. Hydrologická bilance jakosti podzemních vod a jejich zhodnocení. Podzemní složka odtoku. Přehled metod pro určení podzemní složky odtoku. • Pedogeneze (pedogenetické faktory – mateční substrát, podnebí, organismy, reliéf, podzemní voda, činnost člověka, vliv času), dílčí pedogenetické procesy – zvětrávání, půdní humus, rašelinní, translokace a akumulace). • Fyzikální vlastnosti půdy (struktura půdy, pórovitost půdy, půdní voda, půdní vzduch, tepelný režim půdy). Chemie půdy a agrochemické vlastnosti půdy. • Systematika a klasifikace půd (půdní profil a charakteristika půdních horizontů). Půdní typy. • Hydropedologie: Vlastnosti půdní vody. Kategorie půdní vody. Potenciál půdní vody. Systémy klasifikace půdní vody. Měření vlhkosti půdy. Termodynamika půdní vody. • Pohyb půdní vody (pohyb vody v zemině nasycené vodou, filtrační koeficient a jeho stanovení, pohyb vody v zemině nenasycené vodou, infiltrace, pohyb vodní páry v půdě.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.