616-0409/02 – Základy pedologie a hydrologie (ZPH)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
PAV13 Ing. Irena Pavlíková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student musí být schopen definovat vlastnosti vody a jejich praktické uplatnění, vyjádřit chemické složení vod, popsat druhy vod. Student musí být schopen charakterizovat procesy primárního a sekundárního znečišťování vod. Student musí být schopen vyložit fyzikální, chemické a bilogické způsoby čištění odpadních vod a jejich praktické uplatnění. Student musí být schopen definovat základní principy ochrany vod v ČR a vysvětlit legislativní rámec ochrany vod v ČR a EU. Student musí být schopen definovat vlastnosti půdy a jejich praktické uplatnění, vyjádřit složení půd a být obeznámen s taxonomií půd v ČR. Student musí být schopen charakterizovat procesy poškozování a znečišťování půd a definovat základní znečišťující látky. Student musí být schopen charakterizovat sanační metody a jejich praktické uplatnění. Student musí být schopen definovat základní principy ochrany půd v ČR a vysvětlit legislativní rámec ochrany půd v ČR a EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studovány jsou základy hydrologie, kvantifikace zásob vody v hydrosféře. Jsou studovány prvky hydrologické bilance, postupy měření základních hydrologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování. Dále je studium soustředěno na půdotvorné faktory, fyzikální a fyzikálně-chemické charakteristiky půd, agrochemické vlastnosti půd, půdní vodu, hydrostatika a hydrodynamika půdní vody, klasifikace půd. Nakonec je pozornost věnována pohybu vody pod zemským povrchem, hydropedologický průzkum a vodní režim půd.

Povinná literatura:

- NYPL, Vladimír; KURÁŽ, Václav. Hydrologie a pedologie. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1992. 293 s. ISBN 80-7080-152-2. • KEMEL, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2000. 290 s. ISBN: 80-01-01456-8. • NĚMEČEK, Jan; SMOLÍKOVÁ, Libuše; KUTÍLEK, Miroslav. Pedologie a paleopedologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 1990. 546 s. ISBN 80-200-0153-0.

Doporučená literatura:

• PITTER, Pavel. Hydrochemie. Vyd. 3., přepracované. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1999. 568 s. ISBN 80-7080-340-1. • NĚMEČEK, Jan. Taxonomický klasifikační systém půd České republiky. Vyd. 1. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2001. 79 s. ISBN 80-238-8061-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

projekt

E-learning

-

Další požadavky na studenta

neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Hydrosféra, hydrologie. Základní pojmy. • Povodí. Srážko-odtokový proces v povodí. Hydrologický cyklus. Hydrologická bilance. Základní bilanční rovnice. • Vlhkost ovzduší. Výpar. Srážky (vznik a druhy, extrémní deště, měření srážek, plošné a časové rozdělení srážek.). • Vodní toky. Říční síť (klasifikace základní charakteristiky). Vodní stavy a jejich pozorování. Měření průtoků. Měrná křivka průtoku. • Čáry četnosti a čáry překročení průtoků. Vlivy působící na povrchový odtok. Maximální průtoky. Minimální průtoky. Zimní režim toků a ledové jevy. Povodně. • Vodní nádrže. Účel vodních nádrží a jejich rozdělení. Povodí nádrže, určení největšího odtokového množství. Přehrady. Teplotní a chemická stratifikace. Pohyby vodních mas. • Podpovrchová voda. Podzemní vody. Hydrologická bilance jakosti podzemních vod a jejich zhodnocení. Podzemní složka odtoku. Přehled metod pro určení podzemní složky odtoku. • Pedogeneze (pedogenetické faktory – mateční substrát, podnebí, organismy, reliéf, podzemní voda, činnost člověka, vliv času), dílčí pedogenetické procesy – zvětrávání, půdní humus, rašelinní, translokace a akumulace). • Fyzikální vlastnosti půdy (struktura půdy, pórovitost půdy, půdní voda, půdní vzduch, tepelný režim půdy). Chemie půdy a agrochemické vlastnosti půdy. • Systematika a klasifikace půd (půdní profil a charakteristika půdních horizontů). Půdní typy. • Hydropedologie: Vlastnosti půdní vody. Kategorie půdní vody. Potenciál půdní vody. Systémy klasifikace půdní vody. Měření vlhkosti půdy. Termodynamika půdní vody. • Pohyb půdní vody (pohyb vody v zemině nasycené vodou, filtrační koeficient a jeho stanovení, pohyb vody v zemině nenasycené vodou, infiltrace, pohyb vodní páry v půdě.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (30) 1
                Projekt Projekt 20  10
                Referát Jiný typ úlohy 10  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 2 3
                Písemná část zkoušky Písemná zkouška 40  1
                ústní část zkoušky Ústní zkouška 20  1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.