616-0434/01 – Odpadové hospodářství I (OH1)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity7
Garant předmětuIng. Jiří Fiedor, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Fiedor, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGF, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní požadavky kladené platnou legislativou v dané oblasti - student bude znát základní povinnosti původců odpadů - student bude znát zdroje odpadů z výrobní a spotřební sféry - student bude umět analyzovat vzorky odpadů na základní fyzikálné a termochenické vlastnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních znalostí v oblasti nakládání s odpady a odpadového hospodářství, jako jsou zdroje odpadů, druhy odpadů a možnosti snižování jejich množství, právní úprava v odpadovém hospodářství. Pozornost je věnována rovněž způsobům odstraňování odpadů a metodám jejich zneškodňování.

Povinná literatura:

1. Herčík M., Lapčík V., Obroučka K.: Ochrana životního prostředí. ES VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1994. 3. Kuraš M., a kol.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. ČEÚ Praha 1994. 4. Obroučka K.: Termické zneškodňování odpadů. Skripta VŠB - TU Ostrava, Ostrava 1997. 5. Platná legislativa k problematice odpadového hospodářství.

Doporučená literatura:

1. Tölgyessy J., Piatrik M.: Odpad - surovina budúcnosti. Obzor Bratislava 1984.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní test, prezentace

E-learning

Fiedor Jiří. Odpadové hospodářství I. e-learningová studijní opora, 2010.

Další požadavky na studenta

neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
616-0413 OŽP Ochrana životního prostředí Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy odpadového hospodářství. Příčiny vzniku odpadů. Druhy a kategorie odpadů. Historický vývoj nakládání s odpady. Nebezpečné vlastnosti odpadů. Hodnocení nebezpečnosti odpadů. Zdroje a výskyt odpadů. Priority nakládání s odpady. Využívání odpadů. Recyklace a regenerace odpadů. Náklady na odstraňování odpadů. 2. Právní úprava v odpadovém hospodářství. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pojem odpad, nebezpečný odpad, komunální odpad a další pojmy. Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů. Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů. Obecné povinnosti při nakládání s odpady. 3. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, výkupu a sběru odpadů. Technické požadavky na zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů. Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu. Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti. 4. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů postup při zařazování odpadů podle katalogu odpadů. Zelený, žlutý a červený seznam odpadů. Postup při udělování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů. Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Pověřená osoba. Definice nebezpečných vlastností odpadů. Metody pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Odběr vzorků. Postup hodnocení nebezpečných vlastností. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. 5. Komunální odpady. Shromažďování komunálních odpadů. Třídění a separovaný sběr komunálních odpadů. Nebezpečné látky v komunálních odpadech. Využívání komunálních odpadů. Odstraňování tuhého komunálního odpadů. Problémy při skládkování komunálního odpadů. Strojní třídění komunálního odpadu. Materiálové a energetické využití komunálních odpadů. Obalové materiály v komunálních odpadech. Zastoupení jednotlivých složek komunálního odpadu. Vliv použitých obalů na životní prostředí. Kaly z městských čistíren odpadních vod. Surové kaly a stabilizované kaly. Složení kalů z ČOV (patogenní mikroorganismy, těžké kovy). Zahušťování, stabilizace, odvodnění, desinfekce. Anaerobní stabilizace, výroba bioplynu. Spalování a pyrolýza kalů z ČOV. Odpady z potravinářského průmyslu. Druhy odpadů vznikajících při výrově a zpracování potravin. Živočišné tuky a mléčné výrobky (obsahují PCB). Odpadní vody se zvýšeným obsahem NaCl, NO3-, NO2-, antibiotik. Využití odpadu jako krmiva, energetické využití potravinářského odpadu, biologická přeměna kompost a bioplyn. 6. Odpady z průmyslu. Kyslíkaté sloučeniny (alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony), dusíkaté sloučeniny (aminy, trinitrotoluen, nitrily), sirné sloučeniny (thioly, sulfidy), uhlovodíky, polycyklické aromatické uhlovodíky PAU, halogenové uhlovodíky, polychlorované bifenyly. Recyklace a regenerace průmyslových odpadů. Základní koncepce nakládání s průmyslovými odpady. Ekologické aspekty průmyslových odpadů. Základní postupy zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů (spalování, pyrolytický rozklad, tavení do strusky, neutralizace a srážení, odsolování, anaerobní rozklad).Odpady z chemických anorganických výrob. Kyselina sírová, amoniak, hydroxid sodný, chlor, kyselina fosforečná, kyselina dusičná. Recyklace použitých katalyzátorů a kalů. Odpady obsahující fluor. Kyanidy. Odpady z chemických organických výrob. Tenzidy, organická barviva, pigmenty, léčiva, pesticidy. Polymerní odpady (ethylen, fenol, propylen, formaldehyd). Kovonosné odpady. Galvanické lázně. Oxidy železa. Chelatizační činidla. Recyklace kovonosných odpadů s obsahem hliníku, mědi, olova, kadmia. Odpady z výroby kovů. Odpady ze zpracování kovů. Amortizační odpady. Způsoby zpracování a využití. Přepracování galvanizačních kalů. Odpady ze sklářských provozů. Střepy obsahující kovové příměsi (Pb, Se, Sb, Cd), strusky a vyzdívky s vysokým obsahem těžkých kovů. Brusné odpady se zbytky brusiva. Odpad z leptání skla. Regenerace skleněných vláken. 7. Odpady ze strojírenství. Cementářské prášky, kalírenské soli. Chlorované uhlovodíky (chlorované bifenyly, dioxiny, furany). Použité chladicí kapaliny, řezné emulze z obráběcích provozů. Zbytky barev z lakoven a stříkacích boxů. Použité čisticí prostředky. Upotřebené olejové filtry a použité mazací tuky z demontovaných strojů. Olejové kaly z kalicích lázní se zbytky okují. Odpady ze stavební činnosti. Odpady z pozemních staveb. Odpady z dopravních a inženýrských staveb. Zeminy a výkopové materiály, stavební suti, silniční demoliční materiály, stavební odpady ze stavenišť. Úprava stavebních odpadů a jejich zpětné využití. 8. Odpady z kožedělného průmyslu. Chemické materiály k rozpouštění zvířecích kůží na usně (koncentrované roztoky vápna a hydrátu síranu sodného). Odpady z chromočinění, chromité soli, mravenčan sodný. Odpady z kožedělných výrob (odpadový tuk, odpadová srst, keratinové odpady). Zhodnocení a využití odpadů z kožedělného průmyslu. Odpady z textilního průmyslu. Syntetické polymerní vlákna. Barviva, maziva a antistatická činidla (nitrofenoly, aromatické aminy, sirné sloučeniny). Druhy textilních materiálů a z nich vznikajících odpadů (vlákna, nitě, plošné textilní útvary, nesortimentní odpady). Vhodné metody využití a zpracování textilních odpadů. 9. Odpad z energetického průmyslu. Odpadní produkty energetického průmyslu (popel, popílek, škvára). Škodlivý vliv popílku na zdraví a prostředí. Využití popílku a škváry ve stavebnictví (porobeton, cihlářská výroba, plnidla do cementu, stavba komunikací). Praktické možnosti využití popílku v zemědělství. Odpady z výroby elektrických zařízení obsahujících PCB. Směsi chemikálií při výrobě fotomateriálů. Odpady z odsiřovacích zařízení. Obaly z PVC. Odpady z výroby elektrotechnických součástek. 10. Odpady z těžby, dopravy, zpracování a využití ropy. Těkavé organické látky VOC. Upotřebené mazací oleje UMO. Odpady vznikající při dopravě ropy (námořní přeprava, doprava ropovody, silniční a železniční doprava). Postupy při haváriích na vodních plochách a tocích. Emise v závodech na zpracování ropy. Kapalné odpady vznikající při zpracování ropy. Rafinérské kaly. Technologické odpadní proudy vznikající při zpracování ropy odpady z rafinace ropných olejů, upotřebené bělicí hlinky, povlaky a inkrustace ze skladovacích nádrží, prach a kontaminovaná zemina). Upotřebená rafinační činidla a chemikálie. Minimalizace množství odpadů. Optimalizace postupů nakládání s rafinérskými odpady. Konečné způsoby zpracování rafinérských odpadů. 11. Odpady ze zemědělství a lesnictví. Odpady z rostlinné výroby a jejich zpracování (sláma, odpady z moření osiv, plastové obaly, anorganické agrochemikálie, zbytky organických pesticidů). Odpady z živočišné výroby. Stelivové a bezstelivové provozy. Výroba bioplynu. Využití a zpracování kejdy. Zpracování zemědělského odpadu v zahraničí. Využití a zpracování dřevní hmoty. Odpady při výrobě buničiny. Energetické využití dřevního odpadu. Využití odpadu z výroby papíru a lepenky. 12. Technologie zpracování odpadů. Termické metody zpracování odpadů (Spalování, obecné schéma spalovny odpadů, produkty spalování a nakládání s nimi, pyrolýza odpadů). 13. Biologické metody zpracování odpadů. Aerobní a anaerobní rozklad a jeho principy. Fyzikální, chemické a fyzikálně chemické způsoby zpracování odpadů. 14. Ukládání odpadů na skládky a do podzemních prostor. Těsnění a odvodnění skládek. Vybavení skládek. Vylučující kriteria pro výstavbu skládek. Rekultivace, asanace a následná péče o skládku. Poplatky za ukládání odpadů na skládky. Finanční rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  10
        Zkouška Zkouška 80 (80) 41 3
                Písemná zkouška Písemka 60  30
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.