616-0438/01 – Základy ekologie (ZE)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAC0012 Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
SUT76 Ing. Petra Šutarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní pojmy a vztahy z problematiky ekologie - student prohloubí své znalosti a vědomosti z problematiky krajinné ekologie a oblasti související s ovlivňováním vod lidskou činností - student bude umět demonstrovat své získané zanlosti v praxi - student bude umět analyzovat problémy týkající se různých typů ekosystémů (oceánský, pobřežní), ekologie mokřadů, korálových útesů, ropných havárií apod. - student bude umět řádně presentovat a formulovat své znalosti a vědomosti pomocí PC programů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy a vztahy ve vědních oborech ekologie, biologie, botaniky, zoologie a environmentální geochemie a geologie. Z hlediska biologie se jedná o ucelený přehled základních informací o živé hmotě, jejím složení, struktuře a funkcích na jednotlivých hierarchických úrovních. Environmentální geochemie seznamuje se zákonitostmi migrace prvků v zemské kůře a ŽP. Botanika se zaměřuje na fyziologii rostlin, systematickou botaniku a zoologie seznamuje studenty se znalostmi z oblasti obecné charakteristiky živočišné říše, charakterizuje faunu České republiky a její postavení v rámci Evropy.

Povinná literatura:

HERČÍK Miloslav, LAPČÍK Vladimír, OBROUČKA Karel. Ochrana životního prostředí. Skripta VŠB-TUO, Ostrava. 1995. 141 s. ISBN 80-7078-340-0. CAMPBELL N.A., REECE J.B. Biologie. Computer Press. 2006. český překlad. ROSYPAL S. (ed.). Nový přehled biologie (moderní systém bezobratlých). Praha : Scientia. 2003. 797 pp. ISBN 80-7183-268-5. ROMANOVSKÝ A. a kol. Obecná biologie. SNP Praha. 1985. RACLAVSKÝ K., RACLAVSKÁ H., HOMOLA V. Geochemie. CD-ROM. VŠB-TUOstrava. 2001.

Doporučená literatura:

BOUŠKA V. a kol. Geochemie. Academia, Praha. 1980. 556 s. STALMACHOVÁ, B. Biologie i - botanika. (Systematika nižších rostlin). Skripta VŠB - TU Ostrava. 1996. PAPÁČEK, M. et al. Zoologie. Praha : Scientia. 1997. 286 pp. ISBN 80-7183-203-0. LAŠTŮVKA Z., KREJČOVÁ P. Ekologie. Nakladatelství Konvoj,spol. s r.o. Brno. 2000. KUDRNA a kol. Biosféra a lidstvo. Academia Praha. 1988. DUVIGNEAUD P. Ekologická syntéza. Academia Praha. 1988.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

seminární práce test

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Náplň a předmět zkoumání ekologie, základní ekologické pojmy. Ochrana ŽP ve vztahu k ekologii. Individuum, populace, společenstvo, ekosystém, biosféra. Mezidruhové kooperace a konkurence. Ekologická nika. Primární a sekundární sukcese. Formace stavu klimaxu. Biomy. 2. Ekosystém. Základní principy, funkce. Potravní vazby, trofické řetězce a sítě. Regulace trofických řetězců. Tok neboli proud energie. Energetická bilance. Tok energie a produktivita ekosystémů.Umělé a přirozené ekosystémy. 3. Prostředí biotické a abiotické. Působení faktorů prostředí na organismy. Závislost na faktorech prostředí. Adaptace a konvergence druhů. Faktory limitující a produkční. Rozsah tolerance, ekologická amplituda druhu. Zákon tolerance a zákon minima. 4. Zdroje biosféry. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje biosféry. Kontaminace biosféry. Ekologické krize. Přírodní zdroje: půda, voda, ovzduší, rostlinstvo, živočišstvo. Energetické a nerostné zdroje biosféry. Promarní zdroje biosféry.Sluneční záření a jeho využívání. Heliotechnika. Energie větru. Energie moře a vodních toků. Geotermální energie.Termonukleární energie využívání nerostných zdrojů. 5. Člověk a jeho prostředí. Vývoj člověka. Vliv činnosti člověka na ŽP. Člověk a energie. Populace člověka. Člověk a zdraví. Kontaminace potravního řetězce. Působení a vliv znečišťujících látek na člověka. 6. Co je život? Společné rysy živých tvorů, řád a neuspořádanost, vlastnosti, které udržují populaci, evoluce přírodním výběrem, vědecké metody.Atomy, molekuly a život. Atomy, částice, molekuly, chemické vlastnosti vody, sloučeniny obsahující uhlík. Základní jednotky života. Objev buňky a základní teorie vzniku buněk, dva hlavní typy buněk, společné funkce a struktura všech buněk, specializované funkce a struktury v buňkách. Dynamika buněk. Buňky a základní energetický tok z vesmíru, chemické reakce a agens energetického toku v buňkách, metabolismus, buněčný transport. 7. Oblast botaniky - Základy fyziologie rostlin. Vodní hospodářství rostliny. Minerální výživa rostlin. Fotosyntéza. Dýchání. Druhotné rostlinné látky. Heterotrofní výživa. Fyziologie pohybů – fyzikální a vitální pohyby. Fytohromony. Fyziologie růstu a vývoje rostlin. Rozmnožování rostlin. 8. Environmentální geochemie geologie - Základní geochemické pojmy. Geochemické pozadí. Geochemická anomálie. Biogeochemie. Biogeochemické cykly hlavních organogenních prvků. Biogeochemická migrace minoritních a stopových prvků. 9. Vědní obor zoologie - Charakteristika zoologie jako vědy. Systematická zoologie. Základní systematické kategorie. Binomická nomenklatura. Biologický druh. Charakteristika fauny České republiky a její postavení v rámci Evropy. Zápočet 20 Zkouška písemná 50 Zkouška ústní 30

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3909) Procesní inženýrství (2805R001) Chemie a technologie ochrany prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.