616-0714/02 – Legislativa ochrany životního prostředí (LegŽP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity2
Garant předmětuprof. Ing. Miloslav Herčík, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti v oblasti organizace, řízení a legislativy ochrany životního prostředí. Zvláštní důraz je věnován právním předpisům v oblasti ochrany ovzduší, vod, půd, nerostných surovin, hospodaření s odpady, ochrana přírody, krajiny, lesů a kulturních památek.

Povinná literatura:

/1/Herčík,M.-Lapčík,V.-Obroučka,K.: Ochrana životního prostředí. Skripta VŠB- TUO 1995. /2/Tichotová,M.: Nové právní předpisy v ochraně životního prostředí, SEVT 1994. /3/Sbírky zákonů ČR v oblasti ŽP.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam práva v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Ekologická funkce státu. Stanovení ekologických cílů, právní nástroje, kontrola účinnosti. Represní opatření a sankce v oblasti ŽP. 2. Právní úprava péče o ŽP v ČR. Ústava ČR ve vztahu k ŽP. Zákon o ŽP, o ČIŽP a státním fondu ŽP ČR. 3.-4. Organizace a řízení ŽP v ČR. Orgány státní správy, jejich práva a povinnosti. Postavení orgánů hygienické služby. Organizační uspořádání orgánů státní správy a ČIŽP. 5.-6. Právní úprava ochrany ovzduší. Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami. Zákon o státní správě v ochraně ovzduší a další související předpisy. Přípustná úroveň znečištění ovzduší (emisní, Imisní limity). Postihy za znečišťování ovzduší (poplatky, pokuty atd.). 7.-8. Právní úprava vod. Zákon o vodách (vodní zákon). Zákon o státní správě ve vodním hospodářství. Současné předpisy o úplatách, pokutách ve vodním hospodářství. Povinnosti a práva. Ukazatelé přípustného znečištění vod. 9.-10. Právní úprava v oblasti odpadového hospodářství. Zákon o odpadech a zákon o státní správě v odpadovém hospodářství. Kategorizace odpadů. Povinnosti producentů odpadů při jejich využívání a likvidaci. 11. Právní úprava ochrany půd. Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu a související předpisy. Povinnosti organizací v oblasti rekultivace půd. 12.-13. Legislativní ochrana přírody, lesů, krajiny a kulturních památek. Kategorie chráněných území. Ochrana památných stromů, rostlin a živočichů. 14. Ochrana a využívání nerostného bohatství. Horní zákon a související předpisy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Železářství a koksárenství (01) Železárství a koksárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.