616-0814/01 – Právní aspekty ochrany ŽP (PAOŽP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN42 doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude znát základní legislativní rámec v oblasti ochrany složek životního prostředí - student bude umět posuzovat záležitosti v ochraně žitvotního prostředí na podkladě znalosti právních předpisů - student dokáže řešit environmentální problémy podniků na podkladě znalosti právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět poskytuje základní znalosti v oblasti organizace, řízení a legislativy ochrany životního prostředí. Zvláštní důraz je věnován právním předpisům v oblasti ochrany ovzduší, vod, půd, nerostných surovin, hospodaření s odpady, ochranou přírody, krajiny a lesů.

Povinná literatura:

Sbírka zákonů ČR - legislativní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí

Doporučená literatura:

Herčík M., Fiedor J., Müllerová H.: Legislativa a životní prostředí. Vysokoškolské skriptum, ES VŠB – TU Ostrava, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní prezentace

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. týden Veřejná správa v České republice. Státní správa a samospráva. Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. Zákon ČNR č.2/1969 Sb. o zřízení ministerstev. Státní politika ochrany životního prostředí. Orgány státní správy v ochraně životního prostředí. 2. týden Evropská společenství. Vznik, instituce, politiky EU. Politika Evropských společenství v ochraně životního prostředí. 3. týden Znečišťování a ochrana životního prostředí. Zákon ČNR č.2/1969 Sb. o zřízení ministerstev. Zákon o č. 17/1992 Sb. o životním prostředí. Zákon č. 282/1991 Sb. o České inspekci životního prostředí. Zákon č. 388/1991 Sb. o Státním fondu životního prostředí. Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace. 4. týden Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění. Zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami. Informační systémy o EIA a IPPC. Výměna informací o BAT. 5. týden Ochrana ovzduší. Znečišťování a znečištěné ovzduší. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Limity znečišťování ovzduší. Zdroje znečišťování. Koncentrace znečišťujících látek. Měření a výpočet emisí. 6. týden Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Obecná ustanovení. Ochrana ovzduší. Ochrana ozónové vrstvy Země. Ochrana klimatického systému Země. Smogová situace. Výkon státní správy v úseku ochrany ovzduší. Prováděcí předpisy. 7. týden Registry zdrojů znečišťování ovzduší, informační systém kvality ovzduší. Vztah k probraným legislativním právním normám. 8. týden Znečišťování odpady. Odpadové hospodářství. Druhy a kategorizace odpadů. Způsoby zpracování odpadů. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Zařazování odpadů dle druhů a kategorií. Zpětný odběr některých výrobků. Evidence a ohlašování odpadů. Plány odpadového hospodářství. Vývoz dovoz a tranzit odpadů. Poplatky za ukládání odpadů na skládky. Nakládání s komunálním odpadem. Výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství. prováděcí předpisy. Katalog a registry odpadů, informační systémy o odpadech. Vztah k probraným legislativním právním normám. 9. týden Znečišťování vod. Vlastnosti a funkce vody. Znečišťování vod. Organické a anorganické znečištění vod. Přípustné znečišťování vod. Úprava vod pro pitné účely a čištění odpadních vod. Obecné schéma čistírny odpadních vod. Biochemické procesy. Zpracování kalů z ČOV. 10. týden Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách. Základní povinnosti při nakládání s vodami. Hodnocení stavu povrchových a podzemních vod. Správa vodních toků. Povinnosti povodí. Povinnosti vlastníků vodních děl. Ochrana před povodněmi. Poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Výkon státní správy ve vodním hospodářství. Prováděcí předpisy. Registr znečišťování vod, informační systém kvality vod. Vztah k probraným legislativním právním normám. 11. týden Znečišťování půdy. Vlastnosti a funkce půdy. Povaha vlastnosti znečišťujících látek. Přípustné znečišťování půd. Zákon ČNR č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu. Zásady ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF). Podmínky pro odnětí ZPF. Orgány ochrany ZPF. Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Registr znečišťování půd, informační systémy kvality půd. Vztah k probraným legislativním právním normám. 12. týden Ochrana krajiny, přírody a lesa. Vegetace, fotosyntéza. Autotrofní a heterotrofní organismy. Živočišstvo. Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Zvláště chráněná území. Národní parky, chráněné krajinné oblasti, rezervace a památky. Zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů. Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích. Zachování lesů. Obecné užívání lesů. Hospodaření v lesích. Státní správa lesů. Informační systémy lesního hospodářství. 13. týden Ochrana nerostných surovin. Fosilní paliva, kovové nerosty, nekovové nerosty. Zákon č. 44/1998 Sb. o využití nerostného bohatství (horní zákon). Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek. Výstavba dolů a lomů. Dobývání výhradních ložisek. Zásahy do zemské kůry. Důlní škody a jejich náhrada. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb. o zřizování provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech. 14. týden Znečišťování fyzikálními vlivy. Hluk. Nejvyšší přípustné hodnoty hluku. Ionizující záření.Nejvyšší přípustné dávky ionizujícího záření. Elektromagnetické záření, fyziologické účinky. Tepelné vlivy znečištění. Vliv teploty na ovzduší a povrchové vody. Nařízení vlády č, 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku.. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 80  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 0  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3909) Procesní inženýrství (3911T008) Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní