616-2001/01 – Nakládání s odpady (NsO)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, FS, HGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět definovat základní pojmy v odpadovém hospodářství včetně jejich praktického výkladu - student bude umět vysvětlit podstatu a systém nakládání s komunálním odpadem v celém rozsahu - student bude znát průmyslové technologie, druhy odpadů, které při jejich provozu vznikají, a způsoby jejich zpracování - student dovede navrhnout nejvhodnější metodu pro zpracování konkrétního druhu odpadu - student dovede zhodnotit vlastnosti komunálních odpadů s ohledem na jeho látkové složení - student dovede analyzovat vzorky odpadních materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti daného předmětu budou seznámení se základními pojmy v odpadovém hospodářství, bude rozebrána základní hierarchie (priority) v odpadovém hospodářství, popsány druhy odpadů vznikající v různých výrobních sférách a možnosti jejich zpracování, definovány základní chemické, fyzikální a fyzikálněchemické postupy zpracování odpadů, popsány základní technologie zpracování pro různé druhy odpadů se zaměřením na popis základních analytických metod používaných při analýzách odpadů

Povinná literatura:

1) HLAVATÁ, M. Odpadové hospodářství. Vyd. ES VŠB – TU Ostrava, 2004, 174 s., ISBN 80-248-0737-8. 2) FIEDOR, J. Odpadové hospodářství. E-learningová opora, VŠB – TU Ostrava, 2012, dostupná na www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/OHO/index.htm 3) Vyhláška MŽP a MZ. č. 376/2001 Sb. ve znění vyhlášky 502/2004 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Sbírka zákonů ČR, částka 143, roč. 2001. (Přílohy) 4) Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Sbírka zákonů ČR, roč. 2005. (Příloha č. 12)

Doporučená literatura:

FILIP, J. a kol. Odpadové hospodářství. ES MZLU Brno, 2004, 118 s., ISBN 80-7157-608-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

protokol z laboratorního cvičení, zpráva z exkurze

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy odpadového hospodářství. Příčiny vzniku odpadů. Druhy a kategorie odpadů. Historický vývoj nakládání s odpady. Nebezpečné vlastnosti odpadů. Priority nakládání s odpady. Využívání odpadů. Recyklace a regenerace odpadů. 2. Komunální odpady. Shromažďování komunálních odpadů. Třídění a separovaný sběr komunálních odpadů. Nebezpečné látky v komunálních odpadech. Využívání separovaných složek komunálních odpadů. Možnosti zpracování zbytkového směsného komunálního odpadů. Strojní třídění komunálního odpadu. Kaly z městských čistíren odpadních vod. 3. Odpady z chemických anorganických výrob. Recyklace použitých katalyzátorů a kalů. Odpady obsahující fluor. Kyanidy. Odpady z chemických organických výrob. Polymerní odpady (ethylen, fenol, propylen, formaldehyd). Kovonosné odpady. Recyklace kovonosných odpadů s obsahem hliníku, mědi, olova, kadmia. 4. Odpad z energetického průmyslu a z hutnictví. Odpadní produkty energetického průmyslu (popel, popílek, škvára). Škodlivý vliv popílku na zdraví a prostředí. Využití popílku a škváry ve stavebnictví. Praktické možnosti využití popílku v zemědělství. Odpady z hutnických provozů a možnosti jejich zpracování. 5. Odpady z výroby elektrických zařízení obsahujících PCB. Obaly z PVC. Odpady z těžby, dopravy, zpracování a využití ropy. Těkavé organické látky VOC. Upotřebené mazací oleje UMO. 6. Odpady ze zemědělství a lesnictví. Odpady z rostlinné výroby a jejich zpracování. Odpady z živočišné výroby. Využití a zpracování dřevní hmoty. 7. Vodné výluhy a analytické metody používané pro jejich analýzu. 8. Základní termochemické charakteristiky spalitelných odpadů a analytické postupy pro jejich stanovení. 9. Právní úprava v odpadovém hospodářství. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pojem odpad, nebezpečný odpad, komunální odpad a další pojmy. Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů. Další prováděcí právní předpisy. 10. Fyzikální způsoby zpracování odpadů a základní charakteristika. Adsorpce. Destilace. Rozpouštědlová extrakce. Membránová separace. Vymražování. Chemické způsoby zpracování odpadů. Detoxikace. Neutralizace. Oxidace, redukce. Hydrolýza. Srážení. Elektrolytické procesy. Použití ionexů. Flokulace. Fyzikálně - chemické metody přepracování odpadů. Solidifikace (zpevňování) odpadů. 11. Ukládání odpadů na skládky. Zásady řízeného skládkování. Druhy odpadů, které lze ukládat na skládky. Druhy skládek. Skupiny skládek dle platné legislativy. Poplatky za ukládání odpadů na skládky. Finanční rezerva na asanaci, rekultivaci a následnou péči o skládku. 12. Kompostování odpadů. Aerobní biologický rozklad. Účel a podstata kompostování. Průběh kompostování. Základní podmínky pro kompostování. Fáze kompostování. Anaerobní rozklad. Metanizace. Podmínky pro správný průběh anaerobního rozkladu. Produkty anaerobního rozkladu. Výhody a nevýhody metanizace. 13. Energetické využití odpadů (spalování odpadů). Princip spalování, průběh spalovacího procesu. Spalitelné odpady. Výhody a nevýhody spalování odpadů. Obecné schéma spalovny odpadů. 14. Pyrolýza odpadů. Princip pyrolýzy. Produkty pyrolýzy. Nízkoteplotní, středněteplotní, vysokoteplotní pyrolýza. Vlastní průběh pyrolýzy. Produkty pyrolýzy a způsoby nakládání s nimi. Realizace pyrolýzního procesu v praxi. Zplyňování odpadů. Princip zplyňování. Odpady vhodné ke zplyňování. Průběh a použití zplyňování. Výhody a nevýhody zplyňování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 10
                Písemná část Písemná zkouška 60  30
                Písemná část Ústní zkouška 20  1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (3909R014) Procesní inženýrství a metody kontroly kvality P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku