616-2001/02 – Nakládání s odpady (NsO)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FMT, FASTUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIE38 Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět definovat základní pojmy v odpadovém hospodářství včetně jejich praktického výkladu - student bude umět vysvětlit podstatu a systém nakládání s komunálním odpadem v celém rozsahu - student bude znát průmyslové technologie, druhy odpadů, které při jejich provozu vznikají, a způsoby jejich zpracování - student dovede navrhnout nejvhodnější metodu pro zpracování konkrétního druhu odpadu - student dovede zhodnotit vlastnosti komunálních odpadů s ohledem na jeho látkové složení - student dovede analyzovat vzorky odpadních materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti daného předmětu budou seznámení se základními pojmy v odpadovém hospodářství, bude rozebrána základní hierarchie (priority) v odpadovém hospodářství, popsány druhy odpadů vznikající v různých výrobních sférách a možnosti jejich zpracování, definovány základní chemické, fyzikální a fyzikálněchemické postupy zpracování odpadů, popsány základní technologie zpracování pro různé druhy odpadů se zaměřením na popis základních analytických metod používaných při analýzách odpadů

Povinná literatura:

1) HLAVATÁ, M. Odpadové hospodářství. Vyd. ES VŠB – TU Ostrava, 2004, 174 s., ISBN 80-248-0737-8. 2) FIEDOR, J. Odpadové hospodářství. E-learningová opora, VŠB – TU Ostrava, 2012, dostupná na www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/OHO/index.htm 3) Vyhláška MŽP a MZ. č. 376/2001 Sb. ve znění vyhlášky 502/2004 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Sbírka zákonů ČR, částka 143, roč. 2001. (Přílohy) 4) Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Sbírka zákonů ČR, roč. 2005. (Příloha č. 12)

Doporučená literatura:

FILIP, J. a kol. Odpadové hospodářství. ES MZLU Brno, 2004, 118 s., ISBN 80-7157-608-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- odevzdání zprávy z absolvovaných exkurzí - prezentace zadaného tématu v PowerPointu - protokol z laboratorního cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy odpadového hospodářství. Příčiny vzniku odpadů. Druhy a kategorie odpadů. Historický vývoj nakládání s odpady. Nebezpečné vlastnosti odpadů. Hodnocení nebezpečnosti odpadů. Zdroje a výskyt odpadů. Priority nakládání s odpady. Využívání odpadů. Recyklace a regenerace odpadů. Náklady na odstraňování odpadů. 2. Právní úprava v odpadovém hospodářství. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Pojem odpad, nebezpečný odpad, komunální odpad a další pojmy. Zařazování odpadů podle Katalogu odpadů. Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů. Obecné povinnosti při nakládání s odpady. 3. Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Žádost o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, výkupu a sběru odpadů. Technické požadavky na zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů. Technické požadavky na skládky a podmínky jejich provozu. Způsob hodnocení odpadů podle vyluhovatelnosti. 4. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů postup při zařazování odpadů podle katalogu odpadů. Zelený, žlutý a červený seznam odpadů. Postup při udělování souhlasu k dovozu, vývozu a tranzitu odpadů. Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Pověřená osoba. Definice nebezpečných vlastností odpadů. Metody pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Odběr vzorků. Postup hodnocení nebezpečných vlastností. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností. 5. Komunální odpady. Shromažďování komunálních odpadů. Třídění a separovaný sběr komunálních odpadů. Nebezpečné látky v komunálních odpadech. Využívání komunálních odpadů. Odstraňování tuhého komunálního odpadů. Problémy při skládkování komunálního odpadů. Strojní třídění komunálního odpadu. Materiálové a energetické využití komunálních odpadů. Obalové materiály v komunálních odpadech. Zastoupení jednotlivých složek komunálního odpadu. Vliv použitých obalů na životní prostředí. Kaly z městských čistíren odpadních vod. Surové kaly a stabilizované kaly. Složení kalů z ČOV (patogenní mikroorganismy, těžké kovy). Zahušťování, stabilizace, odvodnění, desinfekce. Anaerobní stabilizace, výroba bioplynu. Spalování a pyrolýza kalů z ČOV. Odpady z potravinářského průmyslu. Druhy odpadů vznikajících při výrově a zpracování potravin. Živočišné tuky a mléčné výrobky (obsahují PCB). Odpadní vody se zvýšeným obsahem NaCl, NO3-, NO2-, antibiotik. Využití odpadu jako krmiva, energetické využití potravinářského odpadu, biologická přeměna kompost a bioplyn. 6. Odpady z průmyslu. Kyslíkaté sloučeniny (alkoholy, fenoly, aldehydy, ketony), dusíkaté sloučeniny (aminy, trinitrotoluen, nitrily), sirné sloučeniny (thioly, sulfidy), uhlovodíky, polycyklické aromatické uhlovodíky PAU, halogenové uhlovodíky, polychlorované bifenyly. Recyklace a regenerace průmyslových odpadů. Základní koncepce nakládání s průmyslovými odpady. Ekologické aspekty průmyslových odpadů. Základní postupy zpracování a zneškodňování průmyslových odpadů (spalování, pyrolytický rozklad, tavení do strusky, neutralizace a srážení, odsolování, anaerobní rozklad).Odpady z chemických anorganických výrob. Kyselina sírová, amoniak, hydroxid sodný, chlor, kyselina fosforečná, kyselina dusičná. Recyklace použitých katalyzátorů a kalů. Odpady obsahující fluor. Kyanidy. Odpady z chemických organických výrob. Tenzidy, organická barviva, pigmenty, léčiva, pesticidy. Polymerní odpady (ethylen, fenol, propylen, formaldehyd). Kovonosné odpady. Galvanické lázně. Oxidy železa. Chelatizační činidla. Recyklace kovonosných odpadů s obsahem hliníku, mědi, olova, kadmia. Odpady z výroby kovů. Odpady ze zpracování kovů. Amortizační odpady. Způsoby zpracování a využití. Přepracování galvanizačních kalů. Odpady ze sklářských provozů. Střepy obsahující kovové příměsi (Pb, Se, Sb, Cd), strusky a vyzdívky s vysokým obsahem těžkých kovů. Brusné odpady se zbytky brusiva. Odpad z leptání skla. Regenerace skleněných vláken. 7. Odpady ze strojírenství. Cementářské prášky, kalírenské soli. Chlorované uhlovodíky (chlorované bifenyly, dioxiny, furany). Použité chladicí kapaliny, řezné emulze z obráběcích provozů. Zbytky barev z lakoven a stříkacích boxů. Použité čisticí prostředky. Upotřebené olejové filtry a použité mazací tuky z demontovaných strojů. Olejové kaly z kalicích lázní se zbytky okují. Odpady ze stavební činnosti. Odpady z pozemních staveb. Odpady z dopravních a inženýrských staveb. Zeminy a výkopové materiály, stavební suti, silniční demoliční materiály, stavební odpady ze stavenišť. Úprava stavebních odpadů a jejich zpětné využití. 8. Odpady z kožedělného průmyslu. Chemické materiály k rozpouštění zvířecích kůží na usně (koncentrované roztoky vápna a hydrátu síranu sodného). Odpady z chromočinění, chromité soli, mravenčan sodný. Odpady z kožedělných výrob (odpadový tuk, odpadová srst, keratinové odpady). Zhodnocení a využití odpadů z kožedělného průmyslu. Odpady z textilního průmyslu. Syntetické polymerní vlákna. Barviva, maziva a antistatická činidla (nitrofenoly, aromatické aminy, sirné sloučeniny). Druhy textilních materiálů a z nich vznikajících odpadů (vlákna, nitě, plošné textilní útvary, nesortimentní odpady). Vhodné metody využití a zpracování textilních odpadů. 9. Odpad z energetického průmyslu. Odpadní produkty energetického průmyslu (popel, popílek, škvára). Škodlivý vliv popílku na zdraví a prostředí. Využití popílku a škváry ve stavebnictví (porobeton, cihlářská výroba, plnidla do cementu, stavba komunikací). Praktické možnosti využití popílku v zemědělství. Odpady z výroby elektrických zařízení obsahujících PCB. Směsi chemikálií při výrobě fotomateriálů. Odpady z odsiřovacích zařízení. Obaly z PVC. Odpady z výroby elektrotechnických součástek. 10. Odpady z těžby, dopravy, zpracování a využití ropy. Těkavé organické látky VOC. Upotřebené mazací oleje UMO. Odpady vznikající při dopravě ropy (námořní přeprava, doprava ropovody, silniční a železniční doprava). Postupy při haváriích na vodních plochách a tocích. Emise v závodech na zpracování ropy. Kapalné odpady vznikající při zpracování ropy. Rafinérské kaly. Technologické odpadní proudy vznikající při zpracování ropy odpady z rafinace ropných olejů, upotřebené bělicí hlinky, povlaky a inkrustace ze skladovacích nádrží, prach a kontaminovaná zemina). Upotřebená rafinační činidla a chemikálie. Minimalizace množství odpadů. Optimalizace postupů nakládání s rafinérskými odpady. Konečné způsoby zpracování rafinérských odpadů. 11. Odpady ze zemědělství a lesnictví. Odpady z rostlinné výroby a jejich zpracování (sláma, odpady z moření osiv, plastové obaly, anorganické agrochemikálie, zbytky organických pesticidů). Odpady z živočišné výroby. Stelivové a bezstelivové provozy. Výroba bioplynu. Využití a zpracování kejdy. Zpracování zemědělského odpadu v zahraničí. Využití a zpracování dřevní hmoty. Odpady při výrobě buničiny. Energetické využití dřevního odpadu. Využití odpadu z výroby papíru a lepenky. 12. Technologie zpracování odpadů. Termické metody zpracování odpadů (Spalování, obecné schéma spalovny odpadů, produkty spalování a nakládání s nimi, pyrolýza odpadů). 13. Biologické metody zpracování odpadů. Aerobní a anaerobní rozklad a jeho principy. Fyzikální, chemické a fyzikálně chemické způsoby zpracování odpadů. 14. Ukládání odpadů na skládky a do podzemních prostor. Těsnění a odvodnění skládek. Vybavení skládek. Vylučující kriteria pro výstavbu skládek. Rekultivace, asanace a následná péče o skládku. Poplatky za ukládání odpadů na skládky. Finanční rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80 (80) 35 3
                Písemná část Písemná zkouška 60  5
                Písemná zkouška Ústní zkouška 20  1
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní