616-2003/01 – Ochrana životního prostředí (OŽP)

Garantující katedraKatedra ochrany životního prostředí v průmysluKredity2
Garant předmětuDr. Stanislav BartusekGarant verze předmětuDr. Stanislav Bartusek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR80 Dr. Stanislav Bartusek
SUT76 Ing. Petra Šutarová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student získá environmentální znalosti a bude umět vysvětlit význam základních pojmů jako znečišťování a znečištěné prostředí, ekotoxicita, perzistence, bioakumulace, znečišťující látky, udržitelný rozvoj. - student bude umět charakterizovat základní procesy, které vedou ke znečišťování životního prostředí (přírodní, antropogenní) a orientovat se v současně uplatňovaných nápravných opatřeních - student bude umět formulovat základní problémy spojené s ochranou životního prostředí - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky v ostatních studovaných předmětech - student bude umět hledat možná řešení k požadavkům na udržitelný rozvoj s ohledem na svoji další profesní profilaci - na příkladech různých teoretických a praktických poznatků bude umět demonstrovat možné procesní postupy vedoucí k minimalizaci negativních vlivů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Bartusek,S.Ochrana životního prostředí. 1.vyd. Ostrava, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012, 96s. ISBN 978-80-248-2569-4. Herčík, M. Životní prostředí – Základy environmentalistiky. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2009, 142 s. ISBN 978-80-248-1073-7. Farmer, A. Handbook of environmental protection & Enforcement. Principles and practices. Edited by Earthscan, UK and USA, 2007, ISBN-13, 978-1-84407-309-2.

Doporučená literatura:

Moldan, B. Příroda a civilizace: životní prostředí a rozvoj lidské civilizace, 1.vyd. Praha, SPN,1997, 147s. ISBN 80-04-26434-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

průběžný písemný test, zpráva z exkurze

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvodní přednáška Ekologické funkce státu. Ekologická politika životního prostředí ČR. Ochrana a tvorba prostředí. Nástroje řízení péče o ŽP (normativní, ekonomické, informační a institucionální). 2.Základní pojmy a vztahu v ekologii. Prostředí. Biotické složky prostředí. Ekosystém. Tok energie. Produktivita. Trofická struktura. Potravní (trofické) řetězce. Působení faktorů prostředí. Limitující a produkční faktory. Přeměňující vlivy. 3.Energie a životní prostředí. Energie v ekologickém pojetí. Člověk a energie. Přírodní zdroje energie. 4.Znečišťování ovzduší. Znečišťování a znečištěné ovzduší. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Limity znečišťování ovzduší. Koncentrace (obsahy) znečišťujících látek. Měření a výpočet emisí. 5.Znečištění ovzduší. Modelování a rozptyl znečišťujících látek. Opatření ve vztahu k zlepšení imisní situace. 6.Znečišťování vod. Vlastnosti a funkce vody. Znečišťování vod. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Přípustné znečišťování vod. Výpočty koncentrací znečišťujících látek. Biochemické procesy ve vodách. 7.Znečištění vod. Čistírny odpadních vod. 8. Znečišťování půd. Vlastnosti a funkce půdy. Povaha a vlastnosti znečišťujících látek. Přípustné znečišťování půd. 9.Znečišťování odpady. Základní pojmy a vztahy. Druhy a kategorizace odpadů. Vznik, využití a zneškodňování odpadů. 10.Priority nakládání s odpady. Bezodpadové technologie 11.Znečišťování fyzikálními vlivy. Hluk. Ionizující záření. Elektromagnetické záření. Tepelné vlivy znečištění. 12.Globální znečišťování životního prostředí. Kyselé deště. Klimatická změna. Oteplování Země. Ozonová vrstva Země. Smogy. 13.Důsledky zhoršování stavu životního prostředí. Důsledky změn zhoršování životního prostředí. Kontaminace potravního řetězce. Toxicita a genotoxicita znečišťujících látek. Perzistence a bioakumulace znečišťujících látek. 14.Znečišťování životního prostředí průmyslovým podnikem – hutní podnik s uzavřeným cyklem výroby

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  5
        Zkouška Zkouška 60 (60) 5
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 25  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3909) Procesní inženýrství (2805R002) Chemie a technologie ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku